torsdag 16 augusti 2007

Pressmeddelande ang vägbelysningen
Med anledning av Övertorneå kommuns pressmeddelande av idag lämnar Ekfors Kraft AB följande kommentar:

Vägbelysningsleveranser har tidigare utförts under lång tid till prisnivåer som genererat förlust istället för vinst. Ekfors har höjt priserna 2002 och kommunerna har bekräftat emottagande av besked om höjning utan att invända mot de nya priserna.

Haparanda och Övertorneå kommuner har som ett led i en NationalSozialdemokratisk kampanj mot bolaget orättmätigt innehållit bolagets vederlag för vägbelysningsleveranserna varför bolaget sagt upp samarbetet och upphört med leveransen. Kommunerna har gjort gällande att rätten till prissättning inte är fri utan att Ekfors är skyldiga att leverera vägbelysningstjänster till Vattenfalls dumpade pris.

Övertorneå kommun har vidare framfört önskemål om att Ekfors skulle frånhända sig beslutanderätten i vägbelysningsfrågorna till en ”opartisk” värdering. Bolaget gör bedömningen att det efter 70 års enpartistat är mycket svårt att uppbringa en opartisk värdering eftersom den NationalSozialdemokratiska maktapparatens inflytande direkt och indirekt ännu är för stort för att bolaget ska kunna känna sig förvissad om att en utomstående värdering skulle vara opartisk.

Dessutom är bolaget väl i stånd att själv besluta om sina angelägenheter utan att behöva anlita någon dadda för ändamålet.

Vi har förklarat för kommunen att vi är beredd att tillämpa den i branschen hävdvunna metoden att vi tar fram ett tekniskt underlag för båda parters granskning och värdering. Vardera parten är fri att på egen bekostnad anlita vem parten vill för såväl granskning av underlaget som värdering av anläggningarna. Därefter möts parterna i förhandling och när utbud möter efterfrågan enas parterna om ett pris som båda parter är nöjda med. Så går affärsverksamhet till i en fri stat.

Bolaget har förklarat att det är förenat med betydande kostnader att ta fram det tekniska underlaget. I detta arbete ingår även att i samråd med kommunen ta ställning till olika frågeställningar av teknisk och ekonomisk karaktär som t ex hur många leveranspunkterna ska vara; var dessa ska vara belägna; om belysning och distribution ska vara sambyggda o.s.v. Sambyggda anläggningar innebär att en ny, för oss okänd, vägbelysningsentreprenör med okända kvalifikationer och upphandlad till lägsta pris kan komma att tillträda varje år på anläggningar som delvis är sambyggda med vår distribution. Ställning ska tas till om nya separata distributionsledningar eller istället nya vägbelysningsanläggningar ska uppföras istället för sambyggda anläggningar. Kostnader för utredningsarbetet tillkommer och vem som ska bära kostnaderna måste regleras. Vidare tillkommer ändrings- och anslutningskostnader på elnätet o.s.v.

Kommunerna står i skuld med avsevärda belopp. Samtidigt vill man att Ekfors ska lägga ned ytterligare arbete och kostnader utan att det förefaller troligt att nedlagt arbete och kostnader ska komma att resultera i vare sig ersättning eller affärsavslut.

Kommunernas sätt att göra affärer, genom att utifrån en maktposition tillgodogöra sig varor och tjänster utan ersättning för dessa, uppvisar nära släktskap med träldom. Träldomen avskaffades i Sverige av Kung Magnus Ericsson år 1337. Magnus Ericsson kallas även Magnus Ladulås efter att han förbjöd den politiska adeln att våldgästa hos bönderna.

Det råder olika uppfattning om årtalet för träldomens avskaffande. Somliga gör gällande att det skedde år 1338 medan andra hävdar 1336. Sannolikt beror detta på att kungen fattade och kungjorde beslutet under sin Eriksgata och en sådan varade redan på 1300-talet flera år. Beslutet tillkännagavs därför vid olika tidpunkt i olika delar av landet. Ekfors ser fram emot att Kung Magnus Ladulås beslut att förbjuda träldomen i en snar framtid även ska bli känt för de NationalSozialdemokratiska småpamparna i Haparanda och Övertorneå kommuner.

Gärna vägbelysning - men först fullt betalt för väl utfört arbete!

Övertorneå den 15 augusti 2007

Ekfors Kraft AB
Mikael Styrman