lördag 31 mars 2012

Statliga svindlare på dubbla stolar

.
Eftersom jag är inlåst på Gulag-Kolmården, har jag inte kunnat följa Norrbottensmedias rapportering om den exekutiva auktionen av mina fastigheter, vilken ägde rum torsdagen den 29 mars 2012.

Jag sitter ju här igen för att ha lämnat in, i och för sig korrekta, skattedeklarationer, men lite för sent. En anmärkningsvärd omständighet kan möjligen anses vara, att de ”brott” som jag nu sitter här för, har begåtts innan jag satt här förra gången 2009… Detta något som den intelligente läsaren möjligen kan finna stötande för det allmänna rättsmedvetandet.

Men jag såg i alla fall statstelevisionens rapportering i Nordnytt på nattsändningen i SVT24. Som vanligt, nödgas jag säga, fyllde den inte ens lågt ställda krav på en saklig och kritiskt journalistisk granskning. Senast vi hade en lika förljugen rapportering i massmedia i vår närhet, var när det gamla Sovjetunionen hade två stora tidningar: Pravda och Izvestija. Pravda betyder sanning och Izvestija betyder nyheter. Om dessa båda sa sovjetmedborgarna som genomskådat det politiska systemets lögner ”i Pravda ingen sanning och Izvestija intet nytt”.

När statstelevisionen, genom Nordnytts Micke Nyberg, rapporterade om Kronofogdens ”heroiska” kamp för att driva in ”mina obetalda skatter” glömde – eller snarare avstod – han från att upplysa allmänheten om

att jag inte har några obetalda skatter,

att det istället handlar om några Ekfors-bolags skatter som man valt att driva in av mig personligen, istället för av de aktuella bolagen, och utan att först ta reda på om bolagen kan betala,

att anledning till att skatterna är obetalda är att staten, eller det korrumperade politiska systemet om man så vill, tvångsförvaltat Ekfors elnät i 1,5 år och har tagit intäkterna, samtidigt som man lämnat skatterna och alla andra utgifter obetalda,

att de felaktiga skatternas rätta bestämmande försvårats av den korrumperade konkursförvaltaren Hans Anderssons, vid Kaidings Advokatbyrå, förhalande av överlämnandet av bokföringen, till just innan jag skulle till Gulag – av allt att döma förhalat på tillsynsmyndigheten Kronofogdens uppdrag vilken sitter på dubbla stolar i dessa ärenden,

att Skattemyndigheten och Kronofogden på detta suspekta sätt fått ”rätt” att driva in skatter uppgående till 27,4 miljoner kronor,

att man för ändamålet mätt ut och försålt fastigheter som man värderat till 33 miljoner kronor, det vill säga 6 miljoner kronor mer,

att man annonserat ut fastigheterna till försäljning dagarna före jul, med de dubbla syftena att dels trakassera gäldenären och hans familj och dels trampa ner priserna och därmed ruinera gäldenären, eftersom alla skogsfastighetsspekulanter är utomlands under jul-, nyårs- och trettonhelgerna,

att man satt ut fastigheterna till försäljning i sådan turordning – billiga först och dyra sist – för att försäkra sig om att alla fastigheter verkligen blir sålda, att gäldenären inte får behålla några fastigheter,

att Kfm trots att man redan mätt ut och sålt för flera miljoner kronor mer än man har ”rätt” att sälja, 30 istället för 27,4 miljoner, därutöver mätt ut och den 22 januari 2012 dessutom sålt min Bäckehagen-fastighet för över 6 miljoner kronor ytterligare,

att man för att försäkra sig om att verkligen lyckas stjäla allt jag äger dessutom mätt ut andra tillgångar, bland annat min Rottneby-fastighet, sammantaget med råge passerat 40 miljoner, allt i syfte att förhindra att betalning av de felaktiga skatterna ska kunna ske utan att fastigheterna förloras.

Har tjuveriet nu slutligen sökt sig även utanför de på grund av obegränsad tillgång till skattemedel, i kombination med obefintlig kontroll, moraliskt förfallna bankpalatsen, statliga verken och departementen?

Hur kunde Sverige bli ett land där en generaldirektör, två kriminella advokater och en dito konsultdirektör kan få rättsväsendets hjälp med att plundra privata företag?

Har staten, som vi trodde bildats för att värna våra gemensamma intressen, för att hålla relativt lugn och ordning, och i utbyte mot skatter, skydda oss mot tjuvar och övergrepp, blivit vår fiende som vi måste organisera oss mot?

Sveriges konstitution ger statsministern makt av en omfattning som är ovanlig i demokratier. Den står faktiskt få diktatorer i världen efter. Vilken roll har Fredrik Reinfeldt spelat och spelar för den händelseutveckling vi nu bevittnar?

Hur ska vi kunna göra den skada vi nu bevittnar ogjord och återuppbygga demokrati och rättssäkerhet? Är det ens möjligt, eller är Sverige dömt att sjunka allt djupare i ett träsk av laglöshet och alternativa parallella rättsväsenden, med allt vad det för med sig?

Gulag-Kolmården den 31 mars 2012
Mikael Styrman
.

En guldgruva för folklivsforskare

.
Förra gången jag satt i politiskt fängelse, 2009, lade jag märke till att det fanns ett ”Lärcentrum” på anstalten. Och flera anställda gjorde upprepade gånger reklam för att vi skulle gå dit för att studera, att där fanns dator osv.
- Vad bra, tyckte jag, och gick dit och frågade dels om vad som fanns och dels om det gick att läsa en språkkurs under denna bortkastade tid i mitt liv.

Det var väldigt svårt visade det sig. Det gick inte att få till någon utbildning. Jag förstod aldrig riktigt varför. Hela frågan tycktes flyta iväg ut i någon sorts limbo – in i dimman for den, medan alla var djupt bekymrade och syntes sysselsatta med att fundera på, hur man skulle lösa problemet.

Sedan fortsatte de anställda att löpande under min tid i Gulag-Kolmården puffa för Lärcentrum och dess utbildningar. Det fanns en kustskepparutbildning som många gick och som hölls någon timma i veckan – i matsalen – inte i Lärcentrum. Men den hade börjat långt innan jag hade kommit till Gulag och den första tiden var jag upptagen av fascisternas pågående anbudsförsäljning av min Matkajärvi-fastighet – då som nu, som det har visat sig. Uppenbarligen använder de svenska fascisterna alltjämt samma trakasserihandbok som 2009.

Jag slog så småningom detta med utbildning ur hågen. Tänkte nog att de inte ville att jag skulle hålla på med datorer. Själv fick jag heller aldrig någon insikt i om det någonsin förmedlades någon utbildning på Lärcentrum.

Men så nu, när jag kom till min andra vistelse på den svenska motsvarigheten till sovjetsocialdemokratins fångläger tänkte jag göra ett nytt försök. Jag sökte mig, återigen efter personalens uppmaningar, till Lärcentrum i syfte att läsa språk: italienska, tyska, franska eller spanska, i nämnd prioritetsordning.

Jag fick fylla i en intresseanmälan. De skulle höra av sig, men det lät inte så hoppfullt. Många ville studera fick jag veta och många hade stora brister i sin utbildning. Och de måste utreda vem som behövde Lärcentrums resurser bäst.

Så småningom aviserades ett informationsmöte för studiemotiverade, med pukor och trumpeter. Vi samlades i en konferenslokal, stor nog att rymma en skolklass - vi var en lärare och 3 (!) elever. Ifyllning av ny intresseanmälan. Denna gång utförligare, i vilken jag fick redogöra för min bakgrund, utbildning, vad jag ville studera osv.

Efter en kortare tid, några dagar, max en vecka, fick jag en tid meddelad. Samtal var bokat per telefon med en studievägledare kl. 14 den 29 mars. Tyvärr missade jag tiden då mitt medvetande var fullt upptaget med den pågående exekutiva försäljningsterrorn riktad mot mig, genom mina fastigheters framtida vara eller icke vara i min ägo. När jag märkte att jag missat tiden sökte jag upp Lärcentrum och fick tala med läraren T som var den som arrangerat mötet. Han föreföll mycket besviken men mjuknade något när jag redogjort för bakgrunden. – hur ska vi göra nu då, tänkte han högt, varpå jag flikade in, att det nog inte behövs något samtal med någon studievägledare, eftersom jag redan vet vad jag vill studera. Lokaler finns ju och datorer. Självinstruerande språkkurser finns också, men kanske inte just här, i detta nu. Han skulle undersöka saken.

Utan att på något sätt vilja kasta någon skugga på de alldeles sympatiska personer som jag haft att göra med från Lärcentrums sida, har jag dock mina dubier om att den tid jag ska vara i politiskt fängelse, knappast kommer att räcka för att förmedla någon utbildning till mig. Systemet är dessvärre sådant, tycks det. För det handlar om ett system – med ett systemfel.

Här finns alla resurser: lokaler, möbler, datorer, utbildningsmaterial och landet är fullt av språkkurser. Själv har jag ett flertal CD-baserade språkkurser som jag skulle kunna be mina anförvanter att sända hit. Kurser vilka jag inte har haft tid att läsa ute i fascisthjulet. Men här och nu skulle jag ha tid. Men så enkelt är det nog inte…

Här kan de nämligen inte nyttjas. Här ska istället resurserna stå outnyttjade eller lågutnyttjade medan systemet är strängt upptaget med att administrera sig självt. Jag vågar påstå att detta lilla system i sig är en guldgruva för folklivsforskare. Det är nämligen ett koncentrat av den svenska byråkratins generalfel. Ett studium av detta lilla autonoma system, i ett autonomt system, inne i ett annat autonomt system osv skulle mycket tydligt visa, åtminstone varför det inte behövs mutor för att svensk offentlig verksamhet ska sluta leverera de nyttigheter den är tänkt att leverera och istället helt övergå till att administrera sig själv, utan att leverera någonting. Sen är det en annan sak, att mutor dränerar systemet på resurser mycket snabbt, men det problemet tycks dock inte finnas i det här systemet.

Här är istället problemet att tryggad existens utan prestationskrav leder till nollproduktion trots strängt sysselsatta medarbetare. Sysselsatta med att utifrån en aldrig sinande ström fångar, som omsätts snabbt, vaska fram den ideala illitterata analfabet och av studier helt ointresserade fånge, som kan tillägnas systemets alla resurser.

Det tycks vara lite grand av bestraffandets motsägelsefullhet – som med ett socialdemokratiskt partiledarval. Den som vill utbilda sig kan inte medges utbildning emedan resurserna är avsatta till att söka, men utan att finna, den omotiverade, som i och för sig skulle behöva utbilda sig, men inte är intresserad.

Vad jag beskriver är en resa utan mål. En resa där resan i sig är målet. Och just i detta döljer sig vårt samhällsbygges pågående sönderfall. Till och med de allt färre korruptionsfria offentliga systemen kollapsar i oduglighet. Stora offentliga resurser sätts i händerna på människor, som med osviklig precision förvandlar resurserna till brända högar av grus och aska, utan att prestera några tjänster eller leverera några nyttigheter – men hela tiden strängt upptagna och slitande i sitt anletes svett.

Gulag-Kolmården den 31 mars 2012
Mikael Styrman
.

Utan etisk kompass

.
I dagarna har det största regeringspartiets landstingspolitiker, med statsministerns hustru i spetsen, beslutat att upphandla landet största sjukvårdsupphandling, S:t Görans Sjukhus, från en typ av leverantör vilkas konkurrenskraft skapas av skatteflykt efter en upphandling baserad på priset. Detta trots att sådant oansvarigt upphandlingsagerande från politiker med nödvändighet kommer att leda till att alla hederliga aktörer konkurreras ut – billigt genom skatteflykt är budskapet från politikerna. Vilken kommer den moraliska inverkan att bli på sjukvård och sjukvårdsupphandlingar? Jag fruktar det värsta. Och det sker nu, när alla erfarenheter entydigt visar, och våra media dagligen bär vittnesbörd om, att en upphandling baserat på priset med osviklig precision leder till undermålig och inte sällan helt utebliven vård för befolkningen.

- Vad är det som driver de Nya Moderaterna?

Är det dumhet, ideologisk förgiftning, vänskapskorruption eller mutor?

- Kan någon förklara?

Gulag-Kolmården den 31 mars 2012
Mikael Styrman
.

Garanterad mörkläggning

.
Säpo ska ta över utredningen av FOI:s svarta affärer i Saudiarabien. Eller är det bland annat i Saudiarabien?

Av hänsyn till rikets säkerhet, som det heter.

Av hänsyn till regeringens säkerhet, som det egentligen betyder. Eller av hänsyn till politikernas säkerhet i ett lite vidare perspektiv, eftersom att alla de här laglösheterna skett i samförstånd, över blockgränserna, och inte bara regeringen därför är obekväm med att få sin byk tvättad offentligt.

Säpos utredning kan man sedan förvara på samma hylla som tsunamibanden.

Gulag-Kolmården den 31 mars 2012
Mikael Styrman
.

De torrgråtande ministrarna

.
Vi har sett det förr. Och nu ser vi det igen. Hur alliansregeringen – eller är det Nya Moderaterna – offrar en minister ”av omsorg om de egna barnen” när det egentligen handlar om att en härva av lögner och dubbelspel är på väg att avslöjas. Igår Borelius och Littorin, idag Tolgfors – vem imorgon?

Vi har sett det förr.  Och nu ser vi det igen. Igår en Sten Tolgfors eller en Eva Björling eller för den skull en Maud Olofsson, som säger vad tjänstemannapsykopaterna sagt åt dem att säga. Möjligen utan att begripa vad de säger eller utan att inse konsekvenserna?

Varför måste vi begåvas med ministrar som inte regerar utan regeras – av tjänstemän med egna intressen av en förljugen politik – intressen som inte nödvändigtvis överensstämmer med nationens och folkets bästa.

Torrgråtandes i TV – beslagna med egna lögner och eget svek har naturligtvis ett pris – och en belöning. Lyxpension livet ut på skattebetalarnas bekostnad som belöning för att ha fört dem bakom ljuset.

Och statsministern regeras i sin tur av sina reklamkonsulter och deras råd om hur skadebegränsningen bäst sker och hur fortsatta lögner och fortsatt hyckleri bäst försvaras.

Landet styrs inte längre utifrån vad som är bra för landet utan utifrån vad som vid en ytlig betraktelse ser ut att vara bra för landet, dock utan att nödvändigtvis alls vara bra.

Gulag-Kolmården den 31 mars 2012
Mikael Styrman
.

Hur många Thomas Quick i Frankrike?

.
Nu härjar Rainbow Warrior-sprängarna fritt i Frankrike.

Av rapporteringen i svenska media, är inte lätt att bli klok på, om någon muslim verkligen sköt de militärer och barn som dödades i Toulouse, eller om allt i själva verket var iscensatt, för att förbättra Nicolas Sarkozys möjligheter i valet och rättfärdiga ”hårda tag” mot muslimer.

Det enda man kan vara något så när övertygad om är, att Merah inte hade med saken att göra. Hade han haft det, hade det inte varit nödvändigt att skicka in flera hundra psykopater, för att fylla honom med bly – 22 skott närmare bestämt – och dessutom kröna verket med att skjuta skallen av honom.

Med alla medel som idag finns tillgängliga, för att ta en ensam isolerad person levande, finns bara en rimlig förklaring till det som hände. Det var helt nödvändigt att ta ihjäl Merah för att inte hans version skulle bli offentlig. Det nuvarande apspelet kring Merahs bror och vad som möjligen är en småbrottsling, som stulit en skoter, gör inte saken bättre.

Om morden verkligen utfördes av en muslim, har nu Rainbow Warrior-sprängarna bråda dagar. Så fort de i så fall kommer den verkliga gärningsmannen på spåren, måste han också få skallen bortskjuten, så att han inte talar om, att Sarkozys snabba och effektiva insats mot Merah var spel för kulisserna mot en fransk Thomas Quick – ett lämpligt offer utan möjlighet att värja sig.

Och hur många misstänka måste i så fall mördas innan man hittar den rätta gärningsmannen? Hur många oskyldiga fransmän kommer att få sätta livet till, efter blixtinsatser av Sarkozys psykopater för att lägga locket på?

Det är bara i ETT scenario som inte många oskyldiga fransmän kommer att måsta dö – nämligen i det fallet barnet och militärerna inte alls dödades av någon muslim utan av Sarkozys Rainbow Warrior-sprängare för att göra det möjligt för Sarkozy att vinna valet och få stöd för ett korståg mot muslimer. Då behöver man inte leta efter den skyldiga för att lägga locket på.

Gulag-Kolmården den 31 mars 2012
Mikael Styrman
.

tisdag 27 mars 2012

Gulag-Kolmården den 27 mars 2012

.
Nu är jag den nionde dagen i Gulag-Kolmården. Det blev snabba ryck efter HD:s brandkårsutryckning. Under loppet av några dagar, runt nyår, kom HD:s båda avvisningsbeslut. Vare sig vårt överklagande av beslut att tvinga in Ekfors Kraft AB i en politisk betingad låtsaskonkurs, eller mitt överklagande av min politiska fängelsedom, intresserade HD. Och nu var det bråttom att städa bordet inför den lika ifrågasatta som famösa plundringsexpeditionen, som den exekutiva auktionen den 11 januari var planerad att bli.

Det är här i Sveriges Gulag som regeringen Reinfeldt låser in och isolerar Sveriges entreprenörer, för att skapa plats för alla analfabeter som importeras, men som inte får arbete eller som man inte ens försöker sätta i arbete.

En del anar säkert vad som pågår inför nästa auktion torsdagen den 29 mars, men de flesta är nog lyckligt ovetande.

Sedan jag kom hit har jag varit berövad mina mänskliga rättigheter i så motto att jag först i söndags, den sjunde dagen, kunde kontakta någon utanför anstalten, två närstående och en ytterligare person. Vem som helst kan säkert räkna ut, att det är ett sätt för terroristregimen Reinfeldt att hindra mig från att försöka värna min egendom mot statens pågående plundring, nu närmast auktionen på torsdag.

Jag har under samma tid förnekats rätten att ta del av mitt arbetsmaterial I den frågan och andra rättsärenden som framförallt statsterrorismen engagerat mig i. Men nu är det flaggat för att det ska bli bättre. Så dags nu, när auktionen är redan på torsdag och jag sitter här.

Igår kväll fick jag in en pärm med material om auktionen. Men bara med beskedet, att jag måste lämna ifrån mig den idag klockan 8, för att senare få ut materialet igen, när min advokat kommer klockan 09:30…

Fortfarande kan jag inte fritt ringa min advokat, men har fått ringa genom centralvakten på begäran. Ännu kan jag bara kontakta de tre ovan nämnda personerna, varför mina möjligheter att agera är kraftfullt beskurna. Och då är inte jag häktad och har inga restriktioner i min dom, utan jag sitter här för några, korrekta men lite försenat inlämnade deklarationer…

Nej, det är uppenbart att jag har satsat på fel yrkesbana. Jag borde ha blivit C-, M- eller S-politiker. Då får man bränna ner andras hus utan att ersätta dem i Sverige. Och stjäla andras skog, för totals miljoner – upprepade gånger – utan att straffas eller bli ersättningsskyldig. Är det någon som klagar kan man slänga dem i fängelse – och sedan plundra dem. Och när man blir 28 år gammal, kan man helt skamlöst i TV – utan livserfarenhet och med 157 000 kr i månadslön – mästra människorna om hur de ska kunna leva på 75 % av sin lön. Det vill sig säga på en årslön som är lika stor som den egna månadslönen, som man dessutom får för att då och då rabbla upp lite memorerade ramsor i TV, som tjänstemännen lärt en.

(Uppdatering:
Sedan kvällen 27/3 kan ytterligare tre familjemedlemmar och en utomstående ringas. Även arbetsmaterial har jag nu fått in – 1,5 dygn innan mina fastigheter ska säljas.)

Gulag-Kolmården den 27 mars 2012
Mikael Styrman
.

Ansökan om särskild permission 23 mars 2012

.
Bilaga till
Ansökan om särskild permission 23 mars 2012


Förslag till permissionsplan:

Resa till Overtorneå och Luleå för förberedelser inför och deltagande i exekutiv auktion för i stort sett hela min näringskälla.

(övriga delar av min näringsverksamhet är sedan tidigare föremål för tvångsförvaltning samt försatt i konkurs)

Anm.
Ansökan baserar sig på minnesuppgifter emedan inget material i ärendet ännu kunnat föras in på Anstalten i avvaktan på Kriminalvårdens beslut i frågan.
Datorn på avdelningen skriver ibland inte alfabetets sista bokstav som versal varför i förekommande fall bokstavens ”O” används.

I, fritt ur minnet, sex olika utrop kommer min näringskälla – undantagen från näringsförbud - att försäljas på exekutiv auktion av Kronofogdemyndigheten.


Bakgrund

Auktionen är föranledd av att jag blivit ådömd styrelseansvar för de konkursade bolagen Ekfors Mark- och Linjebyggnad AB och Rottneby Bruk AB.

Bolagen är försatta i konkurs sedan augusti 2010. Ekfors Kraft AB, moderbolag i en koncern omfattande bland annat Ekfors Mark- och Linjebyggnad  AB är försatt i konkurs sedan juni 2011.

Konkursförvaltare i samtliga nämnda konkurser är Hans Andersson vid Kaidings Advokatbyrå i Piteå. Tillsynsmyndighet för konkursförvaltaren är Kronofogdemyndigheten.

Tvångsförvaltare är Johan Gulleslö, Advokatfirman Gullesjö och Jonasson i Skellefteå och Stockholm.

Ekfors elnät har tvångsförvaltats av staten, genom ovannämnda Gullesjö, sedan oktober 2010 efter beslut av Förvaltningsrätten på Energimarknadsinspektionen. De formella skälen som föranledde tvångsförvaltningsbeslutet var


att ett antal olagliga, och enligt bolagets uppfattning, icke yrkesmannamässigt utförda vägbelysningar som bedömdes farliga för person och egendom, vilka uppförts av Haparanda kommun, med omfattande skulder till nät och energibolagen, skulle anslutas utan att politikerna skulle behöva betala kommuns skulder,

att ett kraftverk i Kukkolaforsen , vid Torne älv, som enligt bolagets uppfattning och sedermera av Högsta domstolen konstaterats vara olagligt, inte anslutits av bolaget därför skulle anslutas av tvångsförvaltningen,

att ett antal flera år gamla rapporter skulle inges till Energimarknadsinspektionen.

Tvångsförvaltningen har anslutit vägbelysningsanläggningarna inom några dagar efter tvångsförvaltningens inledande. Därefter har inga åtgärder med anknytning till uppdraget utförts. Istället har tvångsförvaltningen tagit sig uttrycken att tvångsförvaltningen tillförskansat sig alla intäkter från närverksamheten samt delar av intäkterna från energihandelsrörelsen men lämnat Ekfors-bolagen att utan medel ombesörja nätverksamheten samt de skulder tack vare vilka nätverksamheten kunnat byggas upp.

Kort sagt: Tvångsförvaltningen har tagit pengarna i 14 månader men inte bedrivit verksamheten och inte betalat skulderna.

Från november 2011 bedriver inte längre Ekforsbolagen verksamheten efter att låsen till nätanläggningarna byts ut av konkursförvaltaren, tvångsförvaltaren och kronofogden i förening.

Efter att tvångsförvaltaren tillförskansat sig ett antal tiotal miljoner utan att svara för rörelsens kostnader försattes Ekfors Kraft AB i konkurs i juni 2011.

Tvångsförvaltaren har, såvitt bekant, stället för att svara för verksamhetens kostnader ägnat sig åt diverse lek och lallande med konsulter för att utföra andra saker än vad som följer av uppdraget som tvångsförvaltare och istället köpt konsulttjänster för avsevärda belopp från bland annat Rejlers Ingenjörsbyrå. Erfarenheter från andra aktuella korruptionsärenden är att det ofta innebär att betalarens handläggare, i detta fall Gullesjö, använt de för verksamheten helt ointressanta konsulttjänsterna till att istället dränera huvudmannen på svarat inkomster.

De utdömda styrelseansvaren har hittills inte kunnat undanröjas eftersom konkursförvaltaren Hans Andersson inte gjort det själv samt omhändertagit bokföringarna och trots upprepade påstötningar inte lämnat ifrån sig dem förrän strax innan och under pågående förberedelser för inställelse vid Anstalten och anpassning till näringsförbudets krav.


Permissionsplan

Permission för resa till hemmet i Övertorneå på dagen den 28 mars, förberedelse för den exekutiva auktionen under kvällen. Deltagande i den exekutiva auktionen 29 mars, följt av återresa till Anstalten.


Övriga upplysningar

Den för adekvata ekonomiska beslut nödvändiga kunskapen om näringskällan är ett resultat av decenniers innehav och arbete.
Det är inte möjligt att veta utfallet av det olika utropen.
Därför är det inte heller möjligt att på förhand lämna sådana informationer till någon annan att denne kan uppträda i mitt ställe.
Vissa driftsenheter fungerar tillsammans med andra, åter andra gör det inte. Ett ombud kan inte fatta ändamålsenliga beslut om hur han ska bjuda utifrån hur budgivningen och utropen avlöper.
Det kan bara jag göra själv och det är svårt för mig.

Det är inte rimligt, när familjens hela försörjning och hela näringskällan står på spel, att delta per telefon.
Dels behöver jag förbereda auktionen i min bostad dagen innan för att kunna delta och dels är det inte ovanligt att telefonförbindelsen till telefonbudgivare bryts. Jag har själv varit på auktioner där så skett och då har auktionen fullföljts utan telefonbudgivarens deltagande. Jag har även varit med om att förbindelsen brutits under pågående utrop utan att förrättningsmannen observerat detta.
Med all respekt för viljan att utmäta och leverera straff till mig för jag satt mig till motstånd mot statens strävanden att stjäla mitt företag är det ingen hantering.

Att delta i en exekutiv auktion genom att lämna bud är möjligt om sådana medel finns tillgängliga att buden kunde läggas på en säker nivå. Nu förfogar jag inte över sådana medel, i huvudsak därför att staten stulit dem under kamouflage av tvångsförvaltningen och skulle jag förfogat över sådana skulle det inte vara någon auktion. Eftersom mina medel således är begränsade är det nödvändigt för mig och min familjs överlevnad att jag kan delta i auktionen och där, beroende på hur auktionen utvecklar sig, efter bästa förmåga fatta beslut om hur budgivningen ska ske.


Resplan

Den 28 mars
Promenad till Kolmården/Krokeks station, ca kl 12
Tåg från Kolmården till Stockholm city
Tåg från Stockhom C till Arlanda
Flyg från Arlanda till Luleå- Kallax
Bil från Luleå till Övertorneå

Den 29 mars
Bil från Övertorneå till Luleå
Deltagande i auktionen
Efter auktionen bil till Luleå – Kallax
Flyg Luleå- Kallax till Arlanda
Tåg från Arlanda till Stockholm C
Tåg Stockholm C till Kolmården/Krokek
Promenad till Anstalten

Resans förväntade längd     8 + 8 timmar


Kolmården den 23 mars 2012
Mikael Styrman
.

måndag 26 mars 2012

Frankrikes Tomas Quick skjuten i huvudet?

.
Med stigande förfäran har vi kunnat följa utvecklingen, eller skall vi hellre tala om förfallet, i Frankrike.
Där har president Sakozy, (ca 150 cm), såvitt kan bedömas av rapporteringen i media, skickat in hundratals mördare, under pågående presidentvalskampanj, för att skjuta skallen av ett lämpligt offer, innan han hinner tala om, att han inte alls är ansvarig för de mord som upprör Frankrike?

Gulag-Kolmården den 23 mars 2012
Mikael Styrman
.

söndag 18 mars 2012

Nya Talibanerna legaliserar bigami


.
Nya Talibanerna, med sin Führer Friedrich Mangfeldt kommer, enligt vanligtvis välunderrättad källa att legalisera bigami.

Mangfeldt säger till tidningen Dagens Sanning (DN) ledarskribent Peter Wolodarski, som dock inte vill bli citerad:
- Efter framgångarna i insemineringsfrågan är vi nu redo att gå vidare med vår stockkonservativa äktenskapslagstiftning.

Vi i Nya Talibanerna har länge störts av orättvisan att våra många muslimska nysvenskar inte fritt får tillämpa sin kultur i Sverige. Inte minst gäller det för de många analfabeterna som, om de besöker Arbetsförmedlingen, varken kan läsa våra myndigheters många broschyrer eller deras annonser i den regeringstrogna pressen, ja, eller all press egentligen, eftersom systemet med presstöd och offentlig stödannonsering har gjort all svensk press regeringstrogen. Denna brist i vår äktenskapslagstiftning gör att de nysvenskar som är analfabeter riskerar att helt oförskyllt bli lagbrytare.

Jag och procentaren, eller femhundraprocentaren om man ska vara petig, må vara oense många gånger, men i fråga om synen på bigami är vi djupt eniga. Så djupt man kan komma faktiskt.

 

Varje ansvarskännande svensk bör ta minst en bihustru för att visa sin välvilja gentemot det mångkulturella samhället. Jag, förlåt vi, i regeringen överväger att kräva, att man för att kunna få viktiga statliga uppdrag ska ta minst två hustrur och särskilt viktiga och lönsamma uppdrag som styrelseledamot i LKAB eller tvångs- alternativt konkursförvaltare i Ekfors Kraft bör kombineras med ett kvav på att hålla minst tre hustrur och en bihustru. Ev kan en hustru, om man varit gift länge, få bytas mot fyra besök på Tabu eller jämförbar porrklubb, naturligtvis med arbetsgivarens plastkort, som av praktiska skäl lämnas till flickorna i entrén.

Jag räknar med att vi enhälligt röstar för denna angelägna lagändring säger führern avslutningsvis enligt Wolodarski som meddelar att han även planerar att i morgondagens ledare i Dagens Sanning prisa führern för att han än en gång haft modet att sätta agendan i svensk politik. Det är sorgligt att han inte fick vara samtida med Mao. Här har vi äntligen en svensk führer som skulle kunna simma i Gula Floden på tider som skulle gjort ordförande Mao GRÖN AV AVUND. Tillsammans skulle de ha utgjort ett oslagbart radarpar som man med rätta kunnat kalla Kinas Sorg och Kinas Glädje.

Övertorneå den 18 mars 2012
Mikael Styrman
.

Trollet Grotte och åkarna

.
Det är intressant att det diskuteras att Scania ska gå in i ett Joint-Venture i Kaunisvaara. För det är väl något nytt, eller hur? Att Scania blir sina kunders konkurrent.

Vad kan det komma ut av detta månntro? Törs man hoppas på att en insikt vaknar hos lastbilstillverkaren om hur orättvist vinsterna på lastbilsköparnas arbete är fördelade mellan lastbilsköparna och lastbilstillverkarna?


 
Länge har lastbilstillverkarnas vinster och lastbilsköparnas uteblivna vinster kommit dem att likna trollet Grotte, Grottekvarnen och slavarna. Men nu kanske en vändning är att vänta när Scania ska ut och känna på kundernas vardag. Törs man hoppas på att även Volvo ger sig in i leken så att folkbildningens insikter blir mera allmänna? Eller kommer Volvo att nöja sig med att vara sina kunders leverantör?

Övertorneå den 18 mars 2012
Mikael Styrman
.

lördag 17 mars 2012

Grönklädda män och Blåljugande rapportörer


.
En Hercules försvann i svenska fjällen i torsdags. Den skulle hämta material i Kiruna rapporterades det. Samtidigt pågick Natoövningen Cold Response. Men det var inte riktigt sant, eller hur? Jo, förresten, det var sant att övningen pågick. Men det var inte sant att planet skulle hämta material i Kiruna, för det skulle det inte. Det skulle leka krig i fjällen. Natoplan. I svenska fjällen. Och krig lekte man också.Planet skulle nämligen vara ”hare”, som det heter i vissa andra sammanhang, eller något liknande i alla fall. ”Flygande Fästning” heter det visst på militärslang. Tillsammans med två grupper jaktplan - norska F16 och svenska JAS. Den ena gruppen skulle anfalla ”fästningen” och den andra gruppen försvara den. Som vi andra brukade göra i småskolan när snöhögarna växte till sig. Denna gång under utslagsgivande förhållanden.

Enligt vittnesuppgifter har planet flugit lågt, i de snöklädda fjällen, i snöoväder och kraftig vind. I förhållanden under vilka man i civila flygsammanhang håller stora säkerhetsmarginaler. Lågt i ett försök att undgå "angreppet", måhända?

Det ligger i sakens natur att man inte bara kan leka krig, eller öva som det heter, i vackert väder. Krig pågår även i sämre väder och den som bara kan flyga i vackert väder lär inte vinna många krig. Inte den som kör in sina plan i bergväggar heller.

Men om flygningen går till som ovan beskrivet känns det väldigt oseriöst när rapporteringen, som i TV4 ikväll, talar om ”den oförklarliga olyckan”.

- Vad är det för trams? Den är inte alls oförklarlig. Den är väntad. Flyger man så, ska det sluta så.

Vad är det för fel på Er som är statsanställda och journalister? Är Ni vanskapta eller är det något annat fel på Er, när Ni synes oförmögna att tala sanning och alltid måste blåljuga för oss som betalar räkningen?

Natoövningar i svenska fjällen...? Flygplan i bergväggar? Vad blir nästa steg? Övningar med skarp ammunition?

Nu fattas det bara att det var Saudier i planet...

Övertorneå den 17 mars 2012
Mikael Styrman
.

onsdag 14 mars 2012

Ömsom vin och ömsom vatten

.
(Svar till Martins kommentar till bloggen ”Aktuella frågetecken”.)

Martin, vilken härlig framtidstro Du har! Vad jag hoppas att Du kan få rätt om framtiden.

Man kan dock se väldigt olika på framtidsutsikterna. Det blir säkert ömsom vin och ömsom vatten. Det finns ett antal omständigheter som i allt högre grad kommer att påverka vår framtid, inklusive den ekonomiska utvecklingen.

Den där översvallande bilden vill våra makthavare gärna att vi ska tro på - särskilt när det drar ihop sig till val. I så fall ställer vi inte dem till svars, utan vi sitter istället kvar i det varma vattnet i kastrullen, tills vi inte längre har förmåga att rädda oss själva.

 ETT jordklot har under senare år räckt allt sämre för oss, för västvärldens resursslösande levnadssätt. Kommer det att gå bättre när, säg två miljarder människor till ska leva som västvärlden? Det ingick ju i alla fall aldrig i västvärldens planer.

Vi har stora ekonomiska och ekologiska obalanser som kommer att hämma den ekonomiska utvecklingen. Och då tänker jag inte bara på att oljan blir allt svåråtkomligare samtidigt som förbrukningen ökar.

Stora delar av världens fiskbestånd är på väg att kollapsa. Europeiska och Asiatiska fiskeflottor dammsuger Afrikas, och andra, fiskevatten och afrikanerna som av någon anledning inte vill svälta ihjäl kapar fartyg. Det gör dem till terrorister. Fiska upp deras fisk och köra den till Europa är inte terrorism - inte ens ekonomisk terrorism. Men afrikanernas alternativa näring är terrorism. Det var inte heller terrorism när européerna fångade och slet upp miljoner afrikaner från deras tillvaro och skickade dem till Amerika som slavar, under vidriga förhållanden. Känns det som att vi alltid har tolkningsföreträde?Numera slår afrikanerna till så långt som flera hundra mil från Afrikas kust. Det är kanske Afrikas motsvarighet till vårt finans- och pensionsväsende. Hur länge tar det innan det sprider sig till Asiatiska vatten, till Atlanten, Medelhavet, Nordsjön...?

Och hur ska man försvara sig mot det? Vi kan ju inte ha en kanonbåt som ledsagar varje fartyg. Det här är åtminstone snäppet svårare än att hunsa flygresenärer och kasta deras bagage i soporna. Och oljetankers är föga lämpade att bestycka med kanoner för självförsvar. Och vårt militärindustriella komplex står i kö för att utrusta kaparna. Det gör de för att om de utrustar kaparna får de i förlängningen utrusta nationalstaternas marina stridskrafter. Och mänsklighetens ändliga resurser slösas bort på meningslös krigföring.

Fiskebeståndens kollaps kommer att leda till något. Frågan är bara vad? Om man frågar en politiker officiellt sätter han bekymrat pannan i djupa veck. Frågar Du honom mellan skål och vägg säger han: fisken tar slut - so what? Men så enkelt är det nog inte. Havens ekosystems betydelse för övriga ekosystem ska vi nog akta oss för att underskatta.


Ett annat stort problem är våra krigsmakter som, på grund av korrumperade politiker, åker runt i världen och låtsas bekämpa knarkodling. Vad de egentligen gör, kamouflerat till samhällsnyttigt arbete, är att begränsa tillgången till knark och därigenom håller man uppe priset och mutorna.

Kriget mot knarket, som det så vackert kallas, har fört stora delar av Syd- och Mellan-Amerika till sammanbrottets rand. Och det är nu på väg att bryta ned USA.

Skuldberget är ju mycket diskuterat i dagarna. Det är klart att det kommer att återverka menligt under lång tid på ekonomi och samhällsliv.

Vår kärnkraft är ett stort dolt kort. Det kanske går bra. Kanske inte. Men av någon underlig anledning är människan så självdestruktiv att hon bygger kärnkraftverk i kända jordbävningstrakter. Japanerna kan absolut hålla sig för skratt nu. Men de är långt ifrån ensamma om eländet. Även skyskrapor synes hemsökta av någon förbannelse som obönhörligt suger dem mot jordbävningstrakter - åtföljda av en svans med fåntrattar som försäkrar att skyskraporna är jordbävningssäkra... :-D

När någonting håller på att gå riktigt ordentligt åt helvete, då tenderar makthavare att säga att det inte är någon fara, att Du ska ta det lugnt, eller till och med att den ljusnande framtid är vår. Men för en makthavare är panik eller förlorad kontroll alltid ett större hot, än att några hundratusen eller kanske någon miljon stryker med.

Antibiotikan har man exploaterat kommersiellt och matat i grisar och spolat ut i världen så länge att den förlorat sin verkan. Galna kosjukan har man fått bukt med, genom att slakta boskapen innan den hinner utveckla symptomen, så att konsumenterna inte begriper vad de stoppar i sig. Ännu vet vi inte den långsiktiga verkan av detta. Inbilska forskare och giriga företagsledare har på bara några år slagit ut, av naturen under hundratusentals år utvecklade grödor och ersatt dem av ”förädlade” och klonade dito. Endera dagen slår ett virus eller något annat till och sätter stopp för denna människans gudslek. Istället för att som förr, ödelägga exempelvis veteodlingarna i en del av en världsdel, riskerar vi nu att det slår globalt, orsakande svår hungersnöd.

Detta var nu några exempel i all hast på att allt inte är skimrande ljust i mänsklighetens framtid. Alla de här sakerna, och fler som jag inte räknat upp, kommer med nödvändighet att hämma den ekonomiska utvecklingen. Hur mycket går inte att veta. Vår civilisation har med ganska stor säkerhet passerat sitt krön. Men det här vill ju inte politikerna som vill hålla sig kvar vid köttgrytorna att vi ska bekymra oss med. Vi ska inte försöka värja oss mot en väg som tämligen ofelbart leder mot mänsklighetens undergång. Vi ska vara lugna och trygga och gå mot undergången under ordnade former - som judar på väg in i duschen.

Kom ihåg Martin, att om politiker, makthavare och deras propagandaorgan, säger att det finns absolut ingen anledning till oro, kan det betyda att nu är det bäst att Du kutar allt vad Du kan!

Övertorneå den 14 mars 2012
Mikael Styrman
.

Kriminella politiker...

.
...behöver och omger sig med kriminella journalister.

Det är en gammal sanning.

Socialdemokraterna Lenin och Stalin hade Sergei Eisenstein, skaparen av bland annat den ökända "Pansarkryssaren Potemkin". Ett av hans eftermälen, anspelande på hans manipulativa gärning är "Fotomontagets Fader".

Nationalsocialdemokraten Adolf Hitler, en annan ökänd massmördare, hade Leni Riefenstahl.

Och Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt har Dagens Nyheter och Peter Wolodarski,
men de har också Norrbottens och Sveriges motsvarighet till Leni Riefenstahl: Ellinor Norgren på Sveriges Radio.
De har också ett lovande stasiämne i SVT:s och Nordnytts Ulrika Wänkkö.

Men de har inte längre Norrbottens-Kurirens Armi Rousu för hon är numera informatör på Northland Resources.

Och nu vill TV4 Norrbotten också vara med och leka i de ädlare kriminella kretsarnas närhet,
och då kan det bli så här:

- Vart är Sverige på väg under Fredrik Reinfeldts ledning?

Övertorneå den 14 mars 2012
Mikael Styrman
.

tisdag 13 mars 2012

Aktuella frågetecken


.
Vi har, tycks det, begåvats med ett helpolitiserat bank- och pensionväsende som inte kan finansiera en lönsam, monopolskyddad samhällsnyttig - och nödvändig - verksamhet som Ekfors. Det blir ju inte mindre konstigt av att det är en av de få i sin bransch som verkligen fungerat. Av allt att döma sker det därför att politiker av flera ideologiska uppfattningar har bestämt att Ekfors ska plundras, om inte annat så för att de upplever mig och Ekfors som ett hot mot deras parasiterande på samhället. Och bankväsendet går i politiskt - eller möjligen är det egentligen den grova organiserade brottslighetens - koppel.

Men det går att få finansiering för flera miljarder, utan att ha löst för verksamheten väsentliga frågor. Det känns mot denna bakgrund inte som om vårt politiska och finansiella system fungerar på ett sätt som kan främja en god ekonomisk utveckling i landet. Snarare tycks systemet vara anpassat till att gynna den organiserade brottslighetens utsugning av skattebetalarna och nedtryckning av alla andra krafter. Ett system som kunde återfunnits i vilken afrikansk diktatur som helst och kanske även i Ryssland. Fast inte säkert i Ryssland. När Putin var här censurerades frågeställarna på ett så burdust och fräckt sätt att till och med Putin blev road och inspirerad att skoja med Fredrik Reinfeldts demokratur:Nog om detta - över till aktuella ämnen i Östra Norrbotten samt på Oslo- och Torontobörserna.

För en utomstående är det en märklig och spännande värld som det gläntas till genom Northlands etablering i Kaunisvaara.

Northlands etablering är spännande på många sätt. Att man inte löst transportfrågan är en av de saker som kryddar projektet men jag ska uppehålla mig lite vid de ekonomiska förutsättningarna. Med nuvarande priser och kalkyler bör projektet enligt en ytlig betraktelse och ett överslag kunna bli en mycket god affär. Och så kan det nog bli också. Men i kalkylerna ligger även begravt att det inte behöver bli särskilt stor nedgång i malmpriserna så förbyts en total succé i en total katastrof. Redan en ”normalisering” av konjunkturen torde kunna vända lönsamheten i projektet oåterkalleligt.

Enligt Northlands information har man - fast exakt så uttrycker inte Northland det - på en hög och med sedelpressarna dopad konjunktur, tecknat sjuåriga försäljningsavtal med, som det måste uppfattas, säkrade priser. I de flesta branscher skulle nog ett så långt inköpsavtal på en prisnivå som väl är all-time-high uppfattas som en självmordsexpedition.

Det får en, med rätt eller orätt, att fundera över om priserna är låsta till dagens prisnivå eller om avtalen innehåller pris- och/eller volymregleringsklausuler, bakdörrar eller okända bilagor?

En annan omständighet som man osökt funderar över är att 80% av den sålda produktionen, enligt den presenterade informationen, förefaller vara såld till traders. Vad innebär det egentligen? Är produktionen såld till dagens priser eller är den såld till någon som i sin tur måste sälja den för att kunna fullgöra sin del av avtalet?

Klicka på bilden för större bild

Det har stor betydelse för att kunna bedöma vem som egentligen står prisrisken och volymrisken. Även ett fast avtal, med fasta priser och volymer, utan bakdörrar och okända bilagor, kan i verkligheten visa sig vara ett rörligt avtal. Och det av det enkla skälet att det aktuella världsmarknadspriset styr. Skulle världsmarknadspriset falla påtagligt, från all-time-high, kan ett krav på att kunden ska hedra avtalet till alla delar riskera att leda till att det inte finns någon kund längre, oavsett vad avtalet stadgar.

Vi lever i en tid då det normala blivit onormalt och det undantaget blivit norm. Våra politiker håller sig kvar vid köttgrytorna genom att trycka pengar och dela ut bland folket. Pengar vars värde framför allt ett Europa och ett USA på dekis inte kommer att kunna garantera.

När man trycker in och delar ut pengar går det ekonomiska förståndet ur marknaden. Och då måste dessutom ifrågasättas om det någonsin fanns där hos många av de som spelar med andras pengar. Följden blir att kvaliteten i affärerna blir ointressant. Allt synes löna sig och affärer blir inte en fråga om hur bra utan om hur mycket, hur många affärer, hur många miljarder, en fråga om att hinna före med att köpa för gratispengar, innan någon annan hinner före och köper med gratispengar. Tydligare än idag kan knappast en bubbla bli.

Tecknen har synats länge nu, i många länder. Verklighetsfrämmande byggprojekt som ingen behöver eller har råd att bo i. Gemensamma och ändliga resurser slösas bort på stolligheter. Konkurs för exploatören. Inget problem. Bara att trycka mera pengar och köra vidare. Marknad efter marknad, land efter land, står på näsan i Europa och USA. Alla numera förlitande sig på Kina som börjar bli alltmer fullt av onödiga hus enligt europeisk modell. Och nu vänder Europas politiker sig till den fattiga kusinen från landet, till U-länderna, och förväntar sig att de ska rädda politikerna kvar vid köttgrytorna genom att köra sina ekonomier ännu mer i botten. Och ur propagandaluren tutar det att problemen är lösta för att våra pensionsbesparingar har använts till att göra Grekland delvis skuldsanerat. Som de kommer att användas för att göra allt fler skuldsatta länder skuldfria. Om inte något av politikerna ”oförutsett” inträffar dessförinnan. Hur trovärdig är en sådan ekonomisk ordning?

I slutändan känns det som att det kokar ned till att förtroende för projektet i Kaunisvaara väldigt mycket blir en fråga om förtroende för att våra politiker och banker ska lyckas hålla igång pyramidspelet med hjälp av sedelpressen. Det kanske kommer att visa sig att de lyckas. Men många av deras företrädare har försökt utan att lyckas. Ingen har hittills lyckats med de som de försöker göra.

En annan omständighet som är ägnad att väcka tvivel är att Northland valt en informatör som har fått dålig skolning på Norrbottens-Kuriren i fråga om att tillhandahålla trovärdig och saklig information. Att till och med som redaktionschef ha tillhandahållit allmänheten avsiktligt fejkade prisjämförelser dagen före julafton, för att uppnå uppställda politiska mål, är inte världens bästa trac-record för den som ska lämna trovärdig information om miljardaffärer. Valet av informatör kastar därför en mörk skugga över projektet.

Övertorneå den 13 mars 2012
Mikael Styrman
.

söndag 11 mars 2012

Moderaterna har alla pusselbitar

.
men verkar inte veta hur bitarna ska läggas.

I Stockholm, där trådbussar en gång funnits, skulle de passa utmärkt även idag.
Även tunnelbana är ett underutnyttjat alternativ för att lösa stadens trafikproblem.
Resurserna går istället åt till att förlänga NK-Expressen - Världens dyraste spårväg, tvärs över stan, trots att inga befintliga konstruktioner är dimensionerade för att bära spårvagnar.
Och stora resurser går åt till att förlägga en förbifartstrafik, som inte existerar, i tunnlar.
Kanske det inte bara är FOI* och ISP** som suttit på Clas på Hörnet?
Även Stockholmsmoderaternas ledning och byggindustrins representanter kan ha suttit lite för mycket på Clas på Hörnet för att det ska vara riktigt bra för stockholmarnas plånbok.

I Kaunisvaara däremot, där man tar sig för att investera 6-7, så småningom 10-11 miljarder i en gruva, förmodligen med andras pengar, utan att ha löst frågan om hur transporterna ska ske, vill moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd att man ska göra det med ”Tråd-Tradare”.
"Tråd-Tradare"
Det är mycket möjligt att det är en jättebra idé för något som ska gå i kommersiell drift om 10-20 år. Men i Kaunisvaara är det fråga om ett nystartat gruvföretag som hoppas kunna gå i kommersiell drift inom något år. Knappast rätt projekt att börja experimentera med oprövade lösningar. Kan vi få höra namnet på den krutuppfinnare som kommit på den underbara idén och viskat den i ministerns öra?

Problemet med transporterna från Kaunisvaara är inte drivkällan. Det finns bra och fungerande lösningar på det. Problemet är att det inte finns några transportlösningar med tillräcklig kapacitet, tillräcklig bärighet.

Enligt Teknikens Värld, som i sin tur citerar Wards Auto, fanns det redan förra året 1,015 miljarder bilar i världen  = ettusenfemtonmiljoner bilar. I skrivande stund hittar jag ingen uppgift om antalet lastbilar men bara i lilleputtlandet Sverige fanns det 4 342 782 personbilar och lätta lastbilar samt 527 260 tunga lastbilar. Om vi försiktigtvis antar att relationen är densamma mellan antalet bilar och lastbilar även i
Trådbuss Vilnius
resten av världen får vi följande beräkning:

4 342 782 / 527 260 = 8,24

1 015 000 000 / 8,24 = 123 231 813 tunga lastbilar i världen.

Det finns menar jag, anledning att förmoda, att det är betydligt fler tunga lastbilar i relation till antalet personbilar i världen än vad som gäller i Sverige.

Det här är intressant för att bedöma den miljöpåverkan som lastbilarna som ska transportera Kaunisvaaramalmen kommer att innebära. Det är med andra ord ganska uppenbart att antalet Kaunisvaara-lastbilar kommer att vara en bråkdel av felmarginalen i tillgänglig statistik.

Att föreslå en ”Tråd-Tradar”-lösning i Kaunisvaara är därför en jättebra, om än oprövad lösning på ett problem som inte finns. Det erbjuder däremot ingen lösning på existerande problem. Det här börjar likna sann socialdemokratisk politik anno 2012.

I Pajala finns inget problem med hög miljöbelastning på vägarna. Det finns det däremot i Stockholm. Flera gator i Stockholm bedöms hälsovådliga för människor - särskilt barn - att vistas vid. Systemet med trådbussar i städer är väl beprövat och finns i trafik på många håll i världen.
 Trådbuss Vancouver

Jag tror att Stockholmsmoderaternas ledning ska åka tillbaka till Clas på Hörnet, och ta infrastrukturministern och byggindustrin med sig, för att diskutera hur man kan använda de pengar som en utbyggnad av NK-Expressen skulle kosta till att istället konvertera busstrafiken i Stockholm till miljövänligare trådbussar.  

Övertorneå den 11 mars 2012
Mikael Styrman

*)  Totalförsvarets Forskningsinstitut
**) Inspektionen för Strategiska Produkter
.

lördag 10 mars 2012

Kaunisvaara i förändring

.
Vare sig man bryr sig om det eller inte gör gruvbrytning stora ingrepp i landskapet.

Just nu genomgår Kaunisvaara i Pajala kommun en hisnande förändring. Kaunisvaara betyder Vackra Berget.

Det kommer nu att genomgå en förändring, först till Rumakuoppa vilket betyder Fulgropen.

Därefter kommer Rumakuoppa sannolikt att byta skepnad till Myrkkyjärvi betydande Giftsjön.

Förhoppningsvis kan allt det här ske utan att Torne Älv kommer att behöva byta namn till Myrkkyjoki betydande Giftälven.

Övertorneå den 10 mars 2012
Mikael Styrman
.

Ibland vet man inte om det är avsiktligt


.
Svar till Ulfs kommentar till bloggen ”Hela landet får motvind”.

Ja, nu förstår jag vad Du menade. Och Du har rätt, naturligtvis. En del tecken är ju helt omöjliga att tyda. Nästan som om det var gjort på jävulskap :-)


Det påminner osökt om när jag och min fru var till Egypten för 15 år sedan och vi skulle flyga hem från Hurghadas flygplats. Till att börja med kajkade resebyråerna dit oss, till den då tomma, men snart överfyllda flygplatsen, sex timmar innan planet skulle gå. Och alla var ju näst intill dödssjuka i våldsam diarré. Det berodde på, att när vi anlände, så sade guiderna åt oss på välkomstmiddagen, att vi skulle glömma allt vi hade hört om maten i Egypten, för allt gick att äta, utan risk för att bli sjuk. Och vi dumma jävlar trodde dem. Det är klart att de kunde äta, som hade varit där på en kanske sex månader lång överlevnadsexpedition. Men det bekymrade inte oss just då.

Nå, i alla fall satt min fru, som hade blivit sjuk natten innan, mest på toaletten de sex timmarna. Själv hade jag blivit sjuk 3-4 dagar tidigare och hade sedan dess bara kunnat inta vatten. Så man började vara ganska matt. I alla fall så spanade jag som en besatt på tavlorna för att hitta vår flight - förgäves naturligtvis.

Men det som påminde om ordverifieringen var att nästan alla utrop i högtalarna - och de var många under sex timmar på Hurghadas flygplats - avbröts precis innan nyckelinformationen skulle lämnas, av ett - pling-plong, som förstås av någon obegriplig anledning skickades ut när personalen släppte mikrofonknappen. Först var man ju förundrad, sedan förbannad, för att en stund senare inse det humoristiska i situationen och hur vansinnigt roligt de måste ha uppe i kontrollrummet. Och förvirrade och oroliga potentiella flygpassagerare stirrade på varandra med skräck i blicken och sprang omkring som yra höns.

”Passagerare till Frankfurt, bege er skyndsamt till utgång nr - pling-plong”

Så där höll det på i sex timmar. Misstag? - Knappast. Det var egyptiernas sätt att uthärda vardagen.

Om de nu inte fick skjuta på turisterna från Nilens stränder, när flodbåtarna passerade, i mellersta Egypten, så kunde de ju i alla fall skoja med dem på Hurghadas flygplats.


Tiden närmade sig. Det var nu bara en kvart - 20 minuter kvar tills vårt plan skulle gå. Då kommer vårt plan upp på tavlan. Vi skulle ut genom Utgång 1, sa tavlan. Efter en stund sa man i högtalarna att vi skyndsamt skulle bege oss till Utgång 2, samtidigt som tavlan fortsatte att hävda att det var Utgång 1 som gällde. Ingen där som skulle till Stockholm. Massor av agenter med plakat vid utgångarna men ingen med något som ens påminde om en svensk resebyrås namn. En del av våra medpassagerare var försvunna. Andra spanade oroligt, liksom vi. Skräcken för att bli kvar magsjuk på Hurghadas flygplats, utan hotellrum, började göra sig påmind. Då ser jag plötsligt en skylt tillhörig en dansk resebyrå vid Utgång 3. Så jag gick dit och frågade om planet till Stockholm. Och jajamän - fort, fort, planet ska strax gå. Så vi kastade oss ut genom Utgång 3 - naturligtvis, var annars? - och åkte med någon sorts transport, som jag har glömt hurdan, till planet. Vi hinner bara in i planet så ber pilotens oss sätta oss genast eftersom de hade fått en slot-tid om tio minuter. Om vi missar den riskerar vi att bli stående fyra timmar i väntan på nästa. Aldrig har det gått så fort i mänsklighetens historia, att borda ett flygplan. Och sällan har ett charterplan flugit till Stockholm med så mycket tomma stolar.

Men mitt i all bedrövelsen var det ett bisarrt skådespel att bevittna de långa köerna med plågade människor som förtvivlade hoppades på att komma fram till toaletten. Om jag inte visste bättre hade jag kunnat tro att det bara fanns ståplatser på planet.

Nu skulle någon kunna tro att jag inte trivdes i Egypten. Men inget kan vara mera fel. Det var en helt otrolig resa. Bussresan med beväpnad kolonnkörning genom öknen, från Hurghada till Luxor på natten. Och resorna genom myllret av människor i Egyptens byar dagtid, med hastigheter som tycktes antyda att chaufförerna var med i någon sorts tävling, om vem som kunde få ihjäl flest bybor på kortaste tid. Hotellrummen som inte gick att låsa. Caféet i öknen. Kryssningen på Nilen, Konungarnas Dal, alla dessa antika tempel och fascinerande gravar, resan till Abu Simbel med Ramses och Nefertiti svävande högt över våra huvuden, samt inte minst, vår norske medresenär som levde hela sitt liv i Norden och kom till Konungarnas Dal för att dö där.

Jag skulle inte på villkors vis vilja ha den resan ogjord. Och jag vill aldrig åka dit igen.

Övertorneå den 10 mars 2012
Mikael Styrman
.

torsdag 8 mars 2012

Floskelmaskinen

.
Så här skrev Göteborgs-Posten under rubriken ”Därför är Saudi-affären het”:

”Enligt den utrikespolitiska deklaration som utrikesminister Carl Bildt presenterade den 15 februari är just demokrati och mänskliga rättigheter grundbultar i utrikespolitiken. "Vi måste i internationell samverkan stoppa förtryck och våld", som utrikesministern uttryckte det.”

Nog måste det som kommer för en politikers läppar betyda någonting. Och en minister måste vi kunna se upp till och respektera. Vi borde kunna visa på en minister som ett föredöme för våra barn. Det kunde man förr. Då måste vår försvarsminister kunna svara hederligt på enkla och tydliga frågor från journalister och inte lömskt slingra sig som en orm. Då måste vår utrikesministers ord vara trovärdigare än en ordförandes i en arbetarekommun.

Det måste finnas någon rimlig relation mellan vad man säger sig vilja göra och vad man i praktisk handling verkligen gör.


Floskelmaskinen
Det är inte acceptabelt att vår försvarsminister inte duger till att svara på adekvata frågor i för allmänheten angelägna ärenden och det är lika lite acceptabelt att Sveriges utrikesminister är en substanslös floskelmaskin för vilken orden saknar varje betydelse - en imponerande verbal begåvning till trots.

Både försvarsministern och utrikesministern har skämt ut sig, sitt ämbete, sin regering, sitt parti och sitt land och bör därför dra den enda konsekvens man rimligen kan dra av detta. Båda bör ställa sina platser till förfogande.

Övertorneå den 8 mars 2012
Mikael Styrman
.

Skillnad på Mutor och Provision

.
Svar på Stoppa smot och heja HV:s kommentar till bloggen ”Hela landet får motvind”.

Är Du politiker? Nu svarade Du nämligen som en politiker. Du svarade på en massa bra frågor som jag inte ställde. Men Du svarade inte på de frågor som jag de facto ställde.

Nog tror jag ändå att vi är överens. Du vet bara inte om det än... :-)
Det är inte 41 svenska skattemiljarder. Jag uttryckte mig slarvigt. Det är, förmodligen, pengar stulna från JAS-köpande länders skattebetalare. Det är den engelska åklagaren som uppger beloppet. Se programmet imorgon kväll i Kunskapskanalen...

Du skriver att privata och offentliga är lika goda kålsupare. Men det där stämmer inte - inte helt i alla fall. Åtminstone är det inte så mekanismerna ser ut. Privata företag blir ganska snabbt utslagna från marknaden om de blir offer för korruption eftersom deras kunder ”röstar med fötterna”. I den offentliga sektorn kan korruptionen bita sig fast. Politiker kan slå ut med armarna som efterblivna och tycka att det är oförklarligt att det inte fungerar - år efter år. Därför är korruption en verksamhet som ganska exklusivt drabbar den offentliga sektorn.

Boforsaffären
Som korruption kan exempelvis betraktas, att någon mot belöning i någon form påverkar ett beslut så att det får negativa konsekvenser. För att det ska ske krävs en organisation som innebär att den korrumperade själv inte drabbas av de negativa konsekvenserna av beslutet. Därför är korruption ett utpräglat stor-organisationsproblem. Ju mindre organisation, desto mindre korruption. I enmans- och fåmansbolag ingen korruption alls, åtminstone inte av den sorten.

Kanonpolitikern
En omständighet till påverkar i samma riktning. Det är en fördel för korruptionen om organisationen är så stor att ansvaret blir otydligt. I den lilla organisationen blir den skyldige genast avslöjad medan han kan gömma sig i den stora, med förkärlek bakom ett kollektivt beslutsfattande och en diffus beslutsprocess.

För en småföretagare skulle det vara helt poänglöst att ta mutor i samband med exempelvis inköp. Han vet ju att han inte kan utföra sitt arbete om han köper undermålig utrustning.

Provision är en, vanligtvis vit, ersättning som någon får för att förmedla en affär.
Mutor däremot är en otillbörlig belöning till någon för att påverka en affär positivt eller negativt. Mutan kan vara stor eller liten. Den är i det här sammanhanget som regel oproportionerligt stor och står inte i någon som helst rimlig proportion till arbetsinsatsen. Ofta utges den till någon som till följd av sin position, eller lagar och regler, inte har rätt att ta emot någon belöning utöver den som arbetsgivaren lämnar. Mutor är därför tjuvgods med ett lite tydligare namn som talar om ursprunget. Som regel, och kanske delvis för att den är otillåten, undandras den helt från beskattning genom diverse förslagna internationella transaktioner eller genom att ett korrumperat kontrollsystem underlåter att granska makthavare.

Tjuvar och gangsters, som tar eller ger mutor, kallar dem gärna för provisioner för att det låter bättre. Det känns också bättre att intala sig själv att man har förtjänat dem genom arbete snarare än att acceptera att man har stulit eller lurat till sig dem.
Den lycklige kanonköparen
Det finns en tydlig tendens att tro att mutor, vare sig man kallar dem mutor eller kamouflerar dem till ”provision” är ett ganska harmlöst fenomen. Ingenting kan vara mer fel. Mutor är förmodligen det största hot som finns mot våra samhällsinstitutioner, ja mot hela vår civilisation. Och därvid lag är vårt samhälle redan nu mycket illa åtgånget och hela vårt samhällssystem är akut hotat. Om det fanns en möjlighet att veta att inte oskyldiga skulle bli dömda på grund av klantigt utredande eller korrumperat dömande exempelvis, skulle jag ha förespråkat dödsstraff för mutor över en viss nivå. Nu går det inte att skydda sig mot orättfärdiga domar och ett felaktigt verkställt dödsstraff kan inte göras ogjort. Därför kan man befara, att om vi nu skulle införa dödsstraff på mutor skulle det sannolikt omedelbart leda till att alla hederliga skulle bli avrättade av korrumperade domare.

Om inte vi bekämpar mutor blir det bara fuskgubbarna som får leverera varor och tjänster till det allmänna och ibland även till stora privata aktörer. Det är nämligen inte möjligt att göra ett ordentligt arbete och betala lika mycket mutor som fuskaren. Man kan skaffa sig breda marginaler och stora vinster genom att tillverka en undermålig produkt. Då får man råd att betala höga mutor. Nackdelen visar sig hos den som ska nyttiggöra sig produkten eller tjänsten. Den tack vare generösa mutor inköpta produkten är antingen oduglig från början eller havererar snart. Viktiga, komplexa och kostsamma system kan bli stillastående för att billiga men ändå nödvändiga komponenter havererar. Korruptionen ödelägger samhällssystem varhelst den drar fram. Det kan vara vår civilisations undergång vi bevittnar om vi inte får ordning på korruptionen.

Om USA kommer att kriga med Saudi eller inte - det får vi väl se. Ett antal förhållandevis oskyldiga stackare kommer de att kriga med. Det kan vi nog vara säkra på. Det indikerar en liten titt i backspegeln med all önskvärd tydlighet. Det är nästan en teknikalitet vem det blir. Men kom ihåg att verkligheten överträffar alltid dikten. Det kommer förmodligen att bli mycket tokigare än vi idag kan föreställa oss.

Jag är rädd att vi kommer att få se att den här ”fabriksaffären” i själva verket är något helt annat, åtminstone i första rummet. Och mycket tydligt olagligt. Regeringens uppenbara oförmåga att svara som folk på journalisternas frågor inger osökt onda aningar. Det blir spännande att följa fortsättningen.

Övertorneå den 8 mars 2012
Mikael Styrman
.

Hela landet får motvind

.


Svar på Stoppa smot och heja HV:s kommentar till bloggen "Hur mycket får man pissa på svensken?".

Ja, så skulle man kunna beskriva de ömkliga charader som nu utspelar sig i kölvattnet på avslöjandet av det Saudiska missilfabriksprojektet. Alla har brutit mot gällande regler, agerat svikligt, dolt sitt agerande och hela projektet. Samtidigt säger alla med en mun att just de inte har gjort fel. Allting har gått åt helvete men ingen har gjort fel. Då återstår inte så mycket annat till förklaring än att hela landet har motvind...

Det är bra att Du tar upp de här frågorna och yttrandena. Förmodligen tänker många andra som Du. De tror, eller snarare hoppas, att jag ibland överdriver.

Men det innebär att Du svarar mig ungefär likadant som engelsmännen svarade de polska judar som först rapporterade om förintelsen. De rapporter som nådde engelsmännen var förmodligen allt för bestialiska för de skulle kunna, eller vilja, tro att de var sanna. Så småningom tvingades engelsmännen ändra uppfattning. Verkligheten var mycket värre än de rapporter som de hade vägrat tro på.

Såg Du den Norska dokumentären i Dokument Utifrån som handlade om Korruptionsjägarna? Om inte - se gärna reprisen i Kunskapskanalen nu på fredag den 9 mars kl 22. I JAS-ärendet hade engelsmännen - fritt ur minnet, det sades nog inte i programmet - 22 utredare involverade. 41 miljarder (!) skattekronor var ute och seglade. Spåren ledde bland annat till medlemmar i det Saudiska kungahuset. Saudierna tvingade engelsmännen att lägga ned utredningen under hot om att Saudierna annars skulle ställa sig vid sidan av kampen mot terrorismen. Vår högsta åklagarmyndighet var till skillnad från den engelska motsvarigheten genomkorrumperad. Chefsåklagaren Krister van der Kwast, med alla sina mänskliga fel och brister, fick en halvtids outbildad polis till att sköta JAS-utredningen med. ;-)

Jag förstår att Du reagerar, inte utifrån hur världen är, kanske inte ens utifrån hur Du tror att den är, utan möjligen utifrån hur Du skulle vilja att världen vore. Och det är ju charmigt, människovänligt eller bara godtroget. Men det är inte särskilt funktionellt i fråga om att få bukt med den korruption som ödelägger våra välfärdssystem.

Tyvärr är det nog med det jag skriver, som med det som judarna rapporterade till engelsmännen - verkligheten är mycket värre än vad jag skrivit om än så länge.

Jag hade så gärna velat, att Du skulle ha fått ha rätt i den här frågan - för allas vår skull. Men tyvärr. För att ge Dig något att fundera över vill jag säga så här: Mutor är stulna pengar och pengar som undandras från beskattning. Att stjäla pengar är brottsligt, olagligt. Om det då var 41 miljarder i mutor ute och åkte i JAS-affären, vilket alternativ tycker Du själv att verkar mest troligt av följande tre alternativ:

1. Att mutorna i JAS-affären var en engångsföreteelse.
2. Att mutor är vanligt förekommande när Saudi-Arabien gör vapenaffärer.
3. Att mutor alltid förekommer när Saudi-Arabien gör vapenaffärer.

Tycker Du, handen på hjärtat, att det känns sannolikt att Saudierna gör mutaffärer med alla andra men sedan plötsligt gör vita affärer med Sverige? Om det vore så, skulle man försiktigtvis kunna dra några slutsatser om hur många affärer Sverige skulle få göra med Saudi-Arabien om man inte betalade mutor om det är ”common practice”? Om det betalas mutor till de Saudiska representanterna - tycker Du då att det känns troligt att det bara betalas mutor till Saudierna? Är det acceptabelt om ”våra” representanter passar på att sko sig själva genom att stoppa några av dessa 41 miljarder i sina egna fickor samtidigt som man strör mutor över Saudierna? Om mutor accepteras, vilka kontrollfunktioner har företagen och samhället för att säkerställa att mutorna hamnar på ”rätt” ställe och i ”rätt” mängd? Tycker Du att det känns ok att förlora budstriden om en trevlig bostad därför att Du själv betalar med vita skattade pengar och den Du bjuder mot betalar med svarta, skattefria, mutor? Tycker Du att det känns ok att vi hjälper till att beväpna en regim som halshugger folk för stuntförseelser som inte ens är brottsliga hos oss, samtidigt som nomenklaturan roffar åt sig tiotals miljarder ostraffat - bara i en affär?

Sen är det en delvis annan fråga, att exempelvis lögner i statlig tjänst och i politiskt uppdrag borde vara straffbara, men ofta inte är det efter att sosseriet införde sin fascistlagstiftning. En lagstiftning som gör att brottslingar i statlig tjänst eller uppdrag är i det närmaste straffriförklarade. Det är ofrånkomligt att en mörk skugga vilar även över regeringen Reinfeldt, för att inte ha ändrat detta, trots 5,5 år vid makten. Självfallet ska det vara straffbart att ljuga för uppdragsgivaren folket, och att kringgå regelverket. I en fungerande rättsstat är så fallet.

Lyssna gärna på ekots inslag om vapenfabriken:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3437&artikel=4998896

Själva sinnebilden för den svenska "motvinden"
En till sak som man kanske kan fundera lite över:

Vem är det troligt att de här missilerna kommer att användas emot och är det ett ändamål som vi vill främja?

USA har nyss ödelagt Irak för att komma åt deras olja. Ett av mänsklighetens äldsta kulturområden som uppstod kring floderna Eufrat och Tigris har fullständigt, och oåterkalleligt ödelagts. Våra svenska soldater har nyss varit i Afghanistan och lekt krig för att våra pampar ska få vara med vid de finare kattdopen. USA har allt svårare att få tag i den olja som deras samhälle är uppbyggd kring. Man har nu en längre tid försökt provocera fram ett jättebråk med Iran, som har gott om olja, naturligtvis. Lyckas det, kan det tänkas att man kommer att tycka att det vore en jättebra idé om svenskarna hjälpte till med oljestölderna. Tycker USA det så tycker Carl Bildt det och därmed kommer vi att vara med i Iran.

Det amerikanska militärindustriella komplexet behöver ständigt en fiende för att rättfärdiga sin egen existens och sin andel av statens skatteintäkter. Denne fiende kommer, tyder det mesta på, per automatik att vara Sveriges fiende. Propagandakvarnen är nu intrimmad och inriktad på att ”fienden” är muslim. Saudi-Arabien är muslimskt och har olja. Inga bra odds för framtiden som mycket troligt kommer att innefatta ett USA som löper amok. Arabiska områden är till stora delar pansarkrigsområden. Oavsett om det blir det ena eller det andra landet, som den amerikanska propagandaapparaten lokaliserar sin ständigt nödvändiga fiende i, är det goda odds för att missiler från den där fabriken, som just nu sägs inte byggas, kommer att användas mot svenska soldater.

Sverige är kanske på väg mot en amerikansk taktik, innebärande att man först säljer, eller skänker, vapen till ett land, därefter anfaller det. Denna metod verkar vissa ledande svenska politiker tycka att är både skicklig och beundransvärd. Men jag är övertygad om att flertalet tycker att det är puckon som beter sig så.

Men för att sammanfatta svaret på Dina frågor - problemet är inte att jag överdriver. Problemet är att det är väldigt långt mellan många svenskars lyckliga Törnrosasömn och den inte lika lyckliga verkligheten.

Övertorneå den 8 mars 2012
Mikael Styrman
.

onsdag 7 mars 2012

Saknas det någon?

.
Igår rapporterade Ekot om att statliga, skattefinansierade, myndigheter bygger en missilfabrik åt diktaturens Saudi-Arabien. Att sosseriet, moderaterna och centern gjort det gemensamt. Och att man med förslagenhet och likgiltighet inför lagen, försökt hindra skattebetalarna från att få reda på det, genom att lägga verksamheten i ett bolag, fullt medvetna om att den var och är olaglig.

Igår rapporterades även att någon fallit framför ett tåg på tunnelbanans gröna linje.

Saknas det någon idag? Någon Krigsmaterialinspektör borta? Några journalister i Nybroviken eller Hammarbykanalen? Någon annan borta? Någon?

- Räkna förbrytarna, Fredrik!

Om det saknas någon - är det måntro Stasi som återuppstått? Eller lever Bin Ladin kanske? Eller vem kan det vara som är i farten? Det kan ju inte vara så enkelt som att det är stats- och partianknutna brottslingar som i jakt på ”lösa” och okontrollerade skattepengar har klantat till det igen, eller?

Vad säger man på Kronofogdens S-Team som, enligt uppgifter i media nyligt, inte bara ska ägna sig åt att trakassera och skinna de kriminella partiapparaternas politiska motståndare utan även ska uppmärksamma den grova organiserade brottsligheten?

Vad har Skatte- och Kronofogdemyndigheterna gjort för att hitta pengar hos de banditer som skott sig på den här affären, exempelvis? Vad har Ni gjort för nytta för Er lön?

Övertorneå den 7 mars 2012
Mikael Styrman.
.

Hur mycket får man pissa på svensken?

.

Uppdaterad 120307, kl 11:50

”Med ett styrelseskick som är väsensskilt från Sverige”...sa Fredrik Reinfeldt om Saudi-Arabien i TV4:s Nyheter ikväll. Men då ljuger Reinfeldt.

En diktatur, som avkräver handelspartners mutor, och för sitt folk bakom ljuset....

Fredrik, det är inte väsensskilt - det är en spegelbild!

Ekot har ägnat sig åt riktigt journalistarbete och har kunnat visa att sosseriet, moderaterna och centern tillsammans, och i hemlighet, bygger krigsmaterialfabriker åt diktaturer. I smyg. Och inte bara i smyg. Man har med fräckhet och förslagenhet bildat bolag för att skydda sin kriminella och statsfinansierade verksamhet från att avslöjas.

Statsfinansierad grov organiserad brottslighet - inget mindre.

Och ljuger som hästar travar gör de när de avslöjas.

- Underbar journalistik!

Det finns nog mer i detta. Nu återstår bland annat att reda ut hos vem mutorna har regnat in.

Sverige är ett av få länder i världen i vilket sådana här grova förbrytare kan avslöjas och undgå både åtal och straff samt få behålla stödgodset. Kanske till och med bli befordrade?

Inte är det konstigt att inte de offentliga medlen förslår i det som var ett av världens rikaste länder. Och Fredrik Reinfeldt har mage att samma dag i TV ge oss råd och förmaningar om hur vi ska äta och leva för att orka arbeta ihop mer pengar som man kan stjäla av oss.

Fredrik Reinfeldt, hans kumpaner i riksdag, regering och byråkrati betygar den svenska lagen och den svenska skattebetalaren sin respekt:Hur mycket kan man egentligen pissa en svensk i ansiktet utan att han blir förbannad?

Övertorneå den 6 mars 2012
Mikael Styrman.
.

måndag 5 mars 2012

USA - drömmen som blev självförgörande

.


Uppdaterad 2012-03-05 kl 22:30

I svensk affärs- och dagspress sneglar man ängsligt och dagligen mot USA, för att se om hjulen har börjat rulla och den ekonomiska hissen börjat sin resa uppåt. Då och då kommer någon liten nyhet, ett beslut eller en statistikuppgift som man glatt kan slå upp med hyggligt stora rubriker som talar om att ”Nu har det vänt!” Men bara för att samma, nästa eller någon dag senare tvingas konstatera att det nog var falskt alarm. Det var inte än - men snart ska det bli. Samtidigt sjunker USA allt djupare ned i misären.

Det börjar bli tydligt för allt fler att det kanske inte blir någon uppgång. Att problemen i USA är så stora att nationen denna gång kanske inte kan upprepa tricket från tidigare ”kriser” och återuppstå som Fågel Fenix ur askan med ny optimism och framtidstro.

Den här gången är inte problemet en nedgång i konjunkturen som kan förbytas i framtidstro efter en tids nedkylning. Nu är problemet snarare att en ohållbar livsstill håller på att nå vägs ände.

Under en längre tid har USA:s och Europas politiker tyckt sig uppfyllda av ett påtagligt gudssyndrom. Det har föranletts av att man trott, eller åtminstone låtsas att man trott, sig ha kommit på hur man styr konjunkturen genom att, oavsett vad som inträffar, hålla igång hjulen, genom att trycka mer pengar, ännu mer pengar.

- Vad smarta vi är. Att ingen har tänkt på det här tidigare? Det kunde varit hämtat ur ett avsnitt av Lorry, men det speglar dessvärre den intellektuella nivån i våra högsta beslutande församlingar. Och det är naturligtvis låtsaspengar. Nytryckta pengar, utan täckning, från en nation under pågående ekonomiskt sammanbrott. Och visst har man tänkt på den metoden tidigare, och även tillämpat den. Men varje gång har det slutat med katastrof, eller i bästa fall kommit snubblande nära.

Men det här gränslösa pengatryckandet har fått moralen att gå ur samhället. Åtminstone ur de ledande skikten. Exemplen är många. Tiotusentals, eller är det möjligen hundratusentals eller miljoner, amerikaner är utsatta för att bankerna fabricerat falska fånges- och pantförskrivningshandlingar för deras fastigheter. Klicka här för ett CBS 60 Minutes-inslag på Youtube.

Och pengarna som man trycker är låtsaspengar, utan täckning. Ja, man har tryckt så mycket pengar att man slutat bekämpa den organiserade brottsligheten i tron att det inte gör något att de stjäl. Man kan ju alltid trycka nya. Den som vill strosa runt på Youtube en stund hittar raskt mängder av nyhetsinslag från USA med exempel på hur enorma mängder skattemedel försvinner, spårlöst och riskfritt. Några exempel:

2,3 Triljoner, på svenska biljoner, US-dollar, vilket motsvarar 16,1 biljoner, eller med andra ord 16,1 miljoner miljoner kronor försvunna inom Pentagon, pengar som man inte kan redogöra för vad de använts till. 25% av budgeten "försvinner" oförklarligt. Klicka här för en film på Youtube.

18,7 Miljarder US-dollar i kontanter, motsvarande 131 miljarder kronor, tillhöriga Irak, som skulle transporteras med flyg till Irak av amerikanska försvaret, försvann spårlöst.Väskor med pengar skickas runt i landet utan kvittenser. Klicka här för en film på Youtube.

9 Triljoner, på svenska biljoner, US-dollar, motsvarande 63 biljoner eller 63 miljoner miljoner kronor försvunna inom FED utan förklaring. Klicka här för en film på Youtube.


Var sjunde amerikan lever på socialbidrag.

Delstater, städer och Countys står snart i kö för att gå i konkurs. De första har redan gjort det. Trots att man trycker pengar så att tryckpressarna glöder.

USA har vidare ett eskalerande, gigantisk bekymmer. Man bygger hela sin ekonomiska utveckling och framtid på den inhemska konsumtionen. För att komma ur den GIGANTISKA SKULDBÖRDA som landet har dragit på sig,  förutsätter det att den inhemska konsumtionen de närmaste åren måste stiga med ca 30 % och att antalet arbetsföra som skall betala skatt ökar med ca 20 % .

Trots att USA med sina 5% av världens befolkning roffar åt sig 30% av världens resurser räcker det ändå inte till. Och skuldberget är ju redan det skapat genom överdriven konsumtion på kredit. Och nu ska man ta sig ur det genom att öka konsumtionen. Dessa idioter och deras skapandekraft upphör aldrig att förvåna.

- Nej, det blir nog inte så lätt att få den där ekvationen att gå ihop.

En del säger att USA har låga skatter, att det bara är att höja dem, så blir allt bra. Men riktigt så enkelt är det nog inte. För det första finns det ingen acceptans för höga skatter i USA. För det andra har deras ekonomi varit vital och förr visat imponerande förmåga att vitalisera sig. Men, höjer man skatten efter europeisk modell finns det en betydande risk för att systemets förmåga att vitalisera sig upphör. Dessutom, för det tredje, är hela samhällsekonomin uppbyggd kring MYCKET BILLIG olja. Sådan kommer inte att finnas framgent. Ekonomin ska således klara stora skattehöjningar OCH kraftigt stigande bränslepriser och kunna ta sig upp från en mycket låg nivå samtidigt som pengarna forsar ut ur statskassan utan varje kontroll. Att säga att det läcker som ett såll vore en oförskämdhet mot alla såll.

Sen är det ju, för det fjärde, frågan om försvarskostnaderna – som är mycket stora. Okontrollerad statsbudget har gjort att statskassan dräneras till allsköns hemliga organisationer med ofta gravt kriminell verksamhet, som nog ingen har full kontroll över, eller ens vet att de existerar. Dessa banditorganisationer har varit bra att ha för att roffa åt sig tillgångar runt om i världen. Den Sydamerikanska politiken exempelvis kan ju nästan liknas vid en amerikansk skjutbana. Där har de undergrävt samhällsordningen, avsatt och avrättat politiker på löpande band. Nu söker sig den grova kriminaliteten som USA sått i Sydamerika, genom att undergräva samhällssystemen, allt närmare USA. Mexico är redan i upplösningstillstånd. Till stor del beror det på samhällets jakt på narkotika, som sker i samspel med den organiserade brottsligheten och bara har två syften: att hålla upp priset på narkotika och generera mutor åt politiker. Följdeffekterna blir mord, inbrott, stölder och överbelastade rättsväsenden. Amerikanarnas egna fängelser är överfulla och måste tömmas för att man inte i alla delstater har råd att driva fängelser.

Men vem kan genomföra de helt nödvändiga besparingarna bland militärutgifterna i USA och vara säker på att kunna hålla situationen under kontroll? Psykopaterna inom det militärindustriella komplexet har skjutit presidenter förr. Och problemet med korrumperade amerikanska politiker och vad de kan ställa till med, har vi ju inte ens nuddat vid.

Det finns ingen President som blir kvar på sin post och kan genomföra de nödvändiga budgetnedskärningarna eftersom detta med automatik måste "spilla över” till en del besparingar även inom försvarsmakten, spionlekstugan, säkerhetsorganisationerna mm och då BLIR MAN INTE OMVALD .

Det kan man se på Obama. Inget av det han lovade har blivit utfört. Åtminstone inget som går "säkerhetskrafterna" för när. Det blev bara munväder.

Det är med arméer som med elden och banker. De är en bra dräng, men en dålig husbonde. De kan vara bra att ha, men till och med den som har en armé ser till att hålla den på gott humör för att han är rädd för den. Så det är i USA som i det gamla Rom. Det är Pretorianergardet som styr och även utser kejsaren ibland. Och kejsaren är bara en galjonsfigur – ibland dessutom naken. Och just i Obamas fall är han ett demokratiskt alibi, vars syfte är att lura folket att de ännu lever i en demokrati.

Hela frågan om skattehöjningar, för att nu helt kort återvända till den, blir närmast akademisk. Det finns inga skattehöjningar i världen, menar jag, som kan rädda en nation som är utsatt för ett sådant dränage av skattemedel och befinner sig i en sådan moralisk utförsbacke. USA:s problem löser man inte genom att kavla upp ärmarna och spotta i nävarna. Många menar att den amerikanska livsstilen alltid har varit destruktiv. Det är mycket möjligt att den amerikanska drömmen numera dessutom är självförgörande.

Övertorneå den 5 mars 2012
Mikael Styrman
.