tisdag 20 juli 2010

Isberget – svar till Backgård och Ankarholm

.

Efter en överraskande tids tvekan, sedan Förvaltningsrätten stött Norrbottens sjukvårdspartis överklagan mot landstingsfullmäktiges beslut i november 2009 att överlåta beslut om vårdplatser, d.v.s. i praktiken alla beslut som rör sjukvårdsstruktur till tjänstemän, förtydligar Kenneth Backgård och Dan Ankarholm från Norrbottens Sjukvårdsparti vad domen innebär:

– Landstingsledningen, S, V och MP, har åter hamnat vid skampålen på grund av beslut fattat i strid mot Kommunallagen 6 kap, 34 §.

Sjukvårdspartiets helt korrekta slutsats är vidare att orsaken till ”floran av olagliga tjänstemannabeslut” är att politisk makt utövas av några enstaka personer i styrelsen och att resten av den politiska organisationen reducerats till kuliss.
– För att leva upp till ett minimum av politisk acceptans kräver vi därför en omorganisation av det politiska forumet inom NLL, skriver man vidare.

Rädda Vården vill här så kraftfullt vi förmår rikta vårt stöd till NS krav på politisk omorganisation men också föra diskussionen ett steg vidare.

För en trovärdig diskussion om hur en fungerande politisk organisation kan återskapas krävs nämligen något mer.
– Att en så enig politikerkår från så många partier som möjligt ger Sjukvårdspartiet sitt stöd i uppfattningen att landstinget är skyldigt att respektera Kommunal- och andra lagar.
– Att de politiker som inte reservationslöst ställer upp på detta krav av övriga anmodas kliva åt sidan.
– Att de tjänstemän som ansvarat för det nedläggningsförsök av landstingsdemokratin, som tack vare Norrbottens Sjukvårdsparti tillfälligt avvärjts, ställs till ansvar. I klartext sparkas.

Om inte dessa minimikrav uppfylls är det nämligen bara en tidsfråga innan nästa kuppförsök sker.

Vi kräver att samtliga partier i fullmäktige, i god tid innan valet, tydligt redovisar sin syn på dessa frågor för våra väljare.

För Rädda Vården
Anders Mansten
Mikael Styrman

.

Norrbotten tål att jämföras

.

Eftersom sjukvårdspolitisk debatt nästan helt fattas oss norrbottningar, i alla fall från kända partier, fast bara två och en halv månad återstår fram till valet får vi istället ta till vara godbitarna från ett mindre känt men desto mäktigare – Tjänstemannapartiet .

I ett sedvanligt påkostat flerfärgstryck med rubriken – Norrbottens sjukvård tål att jämföras – överträffas all tidigare propaganda från landstingets tjänstemän avsedd att dölja missförhållanden inom länets sjukvård.

Bakgrunden är Socialstyrelsen och SKL: s sedan fyra år årligen publicerade rapporter – Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – som hittills varje år placerat norrbottnisk sjukvård i strykklass. Noga räknat strykklassen framför alla andra.

Hur ser då metoden ut, den som får landets sämsta sjukvård att framstå som den bästa? Det sätt att tolka och redovisa statistik som hade gjort informationsavdelningarna i de forna öststaterna stumma av avund. En sammanfattning:

Sortera ut alla gynnsamma resultat och betona dem så långt det går. I tur och ordning liten antibiotikaanvändning med tillhörande låg antibiotikaresistens. God telefonsvarardisciplin hos landets dyraste vårdcentraler och mindre, av oss själva(! ), uppskattade psykiska besvär än i andra delar av landet.

Avfärda andra mindre goda resultat – nästan alla andra resultat – med undanflykter i stil med: Skillnaderna är inte statistiskt säkerställda. Avvikelsen är historiskt betingad och speglar inte dagens verksamhet. Orsaken är oklar-analys pågår. Diabetesstatistiken är för Norrbottens del inte tillförlitlig. Variationen mellan sjukhusen i länet är stor; från 14 % i Sunderbyn till 20 % i Kalix (dödlighet 28 dagar efter stroke).

Chansen att något eller några andra partier inför valet presenterar en motbild till propagandabroschyren närmar sig noll. Frånsett förstås oppositionens ack så försiktiga påpekanden om landets sämsta diabetes-, hjärt-, stroke-, och njursjukvård. Att någon av dem påtalar det grovt ohederliga i att redovisa resultaten från enskilda sjukhus är ännu mindre sannolikt. Resultat av typen 28-dagars dödlighet efter stroke i Kalix respektive Sunderbyn återfinns inte i Öppna jämförelser. Där jämförs inte enskilda sjukhus.

Den debatten är utesluten därför att ledarna för övriga partier i fullmäktige har träffat en överenskommelse med tjänstemännen, T-partiet alltså, om nästa steg för det propagandabroschyren mycket tydligt förebådar och det som landstingsdirektör Elisabeth Holmgren redan tydligt och klart redovisat för intresserade journalister. Den förändring som enligt T-partiets planer skall inledas omedelbart efter valet. Oavsett vilka partier som bildar officiell ledning.

Överenskommelsen är att fortsätta slakten av tre offerlamm med hjälp av samma sorts vinklade statistik, styrd av T-partiets dröm (och några få invigda funktionärers från andra partier) om att landstinget i framtiden må slippa pinas i strykklass.

Vilka lamm? Sjukhusen i Kalix, Kiruna och Piteå.

Mikael Styrman
Anders Mansten
Rädda Vården

.