torsdag 1 december 2022

Ännu en framgång för polis-emancipationen

 .

Det politiska flummeriet som ofta löper amok och även ibland styr polisen - mot bättre vetande - har skördat ännu en ”framgång”. Två kvinnliga poliser ingrep igår mot en misstänkt biltjuv i Ljusne utanför Söderhamn. 


Tumult uppstod i polisbilens baksäte och den misstänkte försökte ta polisens vapen. Det slutade med att poliserna misshandlades och enligt uppgift är den ena av poliserna svårt skadad.


Den svenska emancipationen, som inte alltid tar hänsyn till de förutsättningar som verkligheten erbjuder, har vunnit ännu en seger. Tyvärr hade inte det politiska flummeriet nått ut med information till brottsligheten om att män och kvinnor alltid har samma förutsättningar inom polisskrået.


Lyssna gärna på Stefan Demert framförande sin ”Emancipationsvisa” på Youtube.


Falun torsdagen den 1 december 2022

Mikael Styrman

.

Klart med maffiagruvan i Pajala

 .

Den skendemokratiska och skenjuridiska skådeprocessen om maffiagruvan utanför Pajala är nu avslutad.

Precis som väntat fick maffians gruva grönt ljus hela vägen.

Att det skulle sluta på något annat sätt var ju ungefär lika sannolikt som att Luleå Domkyrka skulle hoppa upp i luften och ställa sig upp- och ned.


Falun torsdagen den 1 december 2022

Mikael Styrman

.

Sosseriet byter Centerledare

 .

Sosseriet är i färd med att byta ut sin ledare för Centerparttiet.

Föga förvånande verkar ingen ha insyn i processen.

Åtminstone inte Centerpartister - möjligen Pretorianergardet på kansliet.

Processen leder troligen till att Annie Lööf avgår - eller inte.

Det vill säga hon avgår nog men ersätts av någon annan som sosseriet också har kontroll över.


Falun torsdagen den 1 december 2022

Mikael Styrman

.

fredag 25 november 2022

Sfinxen - en annan arkeologisk katastrof

 .


Sfinxen och pyramiderna på Giza-platån tycks omgivna av en härva av lögner, hörsägen och inkompetenta antaganden som blivit paradigmbildande i så hög utsträckning att de bildat en för sanningen hittills ogenomtränglig mur.

Det är alltid samma problem när inbillade eller verkliga auktoriteter stakar ut en felaktig historiebeskrivning. Den blir väldigt svår att slå hål på och undanröja.


Sfinxen, och kanske även pyramiderna, är drabbade av detta. Om man betraktar Sfinxen förefaller det ganska uppenbart att den under avsevärd tid har utsatts för havsytans erosion och varierande höjd på havsytan. Uppenbarligen har tidiga utforskare också noterat detta och känt behov av att förklara saken. Utfallet är lätt att förstå om förklarandet skett under tid då man varit okunnig om de omvälvande skeenden som istiderna utsatt Jorden för. Men det är svårare att förstå att inte senare tiders människor - och vetenskapsmän - begripit att, eller vågat, rätta uppgifterna.


De spår havet lämnat på Sfinxen har man diffust och utan faktaunderlag förklarat med kraftiga regnväder. Men det är ju orimligt. Den ligger ju inte i Göteborg. Där brukar man - om än i skämtsam ton - säga att det regnar horisontellt.


Men den här lite halvkreativa uppfinningen av regnvädren som aldrig har inträffat, eller åtminstone inte har fått Sfinxen att se ut som den gör, har man varit hänvisad till eftersom man åldersbestämt Sfinxen helt felaktigt. Man har åldersbestämt den till 2700-2600 före Kristus, och då får man hitta på de här regnen för att få historien att gå ihop, om man inte vill sätta sin karriär på spel genom att utmana auktoriteter. I det här fallet alla auktoriteter på området.


Det är emellertid, av nyss nämnda skäl helt osannolikt att det har gått till på det sättet. Det borde faktiskt senare tiders vetenskapsmän ha dugt till att korrigera, men icke så.


Det mesta talar för att Sfinxen har funnits redan vid tiden för den senaste istiden. Tydligast talar spåren av havets erosion på monumentet för detta. Men då bör - kanske måste - den ha funnits vid tidpunkten för senaste istiden, det vill säga för 12.800 år sedan, kanske ännu tidigare. Sannolikt måste man gå så långt tillbaka för att hitta förutsättningar för så hög havsnivå, under så lång tid som behövs för att erodera monumentet.


Giza-platån ligger bara 27 meter över nuvarande havsnivå. Havsnivån vid tiden för senaste istiden har varit 120 m lägre än nuvarande havsnivå. Vi vet väldigt lite om hur mycket, eller rättare sagt hur lite, is som fanns kvar efter att isarna smält. Om man intalar sig att isarna då smälte till dagens nivå lurar man förmodligen sig själv. Mer sannolikt är att all is smälte. Det är därmed fullt möjligt och även rimligt att variationer i havsnivåns höjd i samband med istidens avsmältning resulterat i att Sfinxen legat i havet avsevärd tid. Man kan nog uttrycka det så, att det är mer sannolikt än något av alternativen.Det väcker naturligtvis frågan om även pyramiderna är lika monumentalt felaktigt åldersbestämda av den samlade vetenskapen? Pyramiderna saknar sin ytbeklädnad. Eftersom den inte finns kvar går det inte att med ledning av pyramidernas yttre avgöra om även de legat i havet. Några olika omständigheter talar för att så kan vara fallet.

Den förklaring som presenterats till att pyramiderna saknar ytbeklädnaden kan naturligtvis vara riktig, men ger ett intryck av att vara konstruerad för att förklara en omständighet ägnad att ifrågasätta pyramidernas ålder och den auktoritet som svarat för åldersbestämningen.


Det saknas, såvitt jag vet, material som gör att pyramidernas uppförande kan åldersbestämmas. Skulle det finnas sådant material är det inte säkert att de svarar på frågan NÄR pyramiderna uppfördes. Det svarar möjligen på frågan när någon senast gjorde pyramiden till sin boning. Det är känt att byggnader, monument, gravar med mera ofta återanvändes i Egypten. När det behövdes skrapade man bara bort den tidigare faraonen och högg in en ny i stenen. Naturligtvis likadant med hieroglyfer och annat material. Ofta gjordes sådana anläggningar med en skrytsam intention. Det var viktigare att det blev pampigt och bra än att varenda kråka på väggen nödvändigtvis var helt sann. Politiker fungerade ungefär likadant då som nu.


Egypten har genom historiens gång ändrat skepnad många gånger. Det har funnits Övre Egypten, Nedre Egypten, Hela Egypten o s v. Det finns av naturliga skäl mycket mer att veta om Egypten som vi inte vet, än det ganska blygsamma som vi hittills vet. För mig framstår det som osannolikt, om Sfinxen har den ålder jag flaggat för ovan, att inte pyramiderna skulle härröra från samma era. Att Sfinxen sannolikt har funnits åtminstone vid tiden för senaste istiden talar därför, enligt min uppfattning, med styrka för att också pyramiderna är felaktigt åldersbestämda.


Exempelvis anges för Cheopspyramiden att den”sannolikt” är uppförd i början på 2500-talet före Kristus. Det är sannolikt fel. Den är förmodligen ungefär samtida med Sfinxen och är i så fall 12.800 år gammal, men kan naturligtvis vara mycket äldre. 


Vetenskapen har hittills mest sysselsatt sig med vem som varit senaste hyresgäst, men vet inte heller det med säkerhet och det säger förmodligen ingenting om när pyramiden uppfördes.


Falun fredagen den 25 november 2022

Mikael Styrman

.

Graham Hancock vs Stasi-Arkeologin

 .

Jag har ganska nyligt tittat på Graham Hancocks serie ”Ancient Apocalypse” på Netflix, som nu rör upp känslorna runt om i världen i arkeolog-kretsar.


Hancock har - naturligtvis - inte alla pusselbitar till det globala drama som utspelat sig för cirka 12.800 år sedan. Men han har väldigt många och han har uppenbarligen ett intellekt som är tillräckligt rörligt för att inse att bitarna kommer från samma pussel, även om han lika lite som någon annan har alla bitar.


Det är inte så lätt att leda saker i bevis när händelserna utspelat sig så långt tillbaka i tiden. Ta bara den omständigheten att världshavens nivå tros ha varit ca 120 m lägre på den tiden. Det innebär naturligtvis att kustlinjerna i många fall fanns på helt andra ställen än idag. Sedan kan man naturligtvis fråga sig hur stor nackdel det i och för sig innebär, när man tar i beaktande vilka svårigheter det är förenat med att dyka efter bevis på 120 m djup.


En annan jämförelse blir kanske ännu tydligare: Vid Nilens delta finns idag en mycket stor stad - Alexandria. Det finns nästan alltid en betydande befolkningskoncentration vid floders mynningar i vår civilisation. Det är ingen högoddsare att anta, att om det funnits tidigare civilisationer, så har även de sett ut så att människorna i hög grad varit bosatta nära vatten, och nära lämplig jordbruksmark, om det varit en civilisation som brukat jorden. Det är dock förenat med uppenbara svårigheter att leda det i bevis, när havsnivån numera är 120 m högre än vid tiden för den senaste istiden. Alla lämningar efter en eventuell stad är således täckta av ett ca 100 m tjockt sedimentlager. Det gäller även i stort sett alla andra städer vid flodmynningar. Att under dessa verklighetens förutsättningar kritisera en ensam journalist som Hancock, för att han inte presenterar bevis verkar nästan korkat, såvida det inte är direkt ohederligt. Jag ska återkomma till den aspekten längre ned.


Att avsmältningen av de stora isarna kunnat erbjuda många händelser kapabla att skapa berättelser som den om syndafloden borde inte förvåna någon. Det finns naturligtvis många tänkbara scenarior som kan utrota en civilisation som lever nära vatten. Hancock nämnde inte saken i det specifika sammanhanget, men föremål från rymden torde kunna vara ödesdiger för civilisationer som lever nära vatten, dessutom utan att lämna spår efter händelseförloppet.


Jag tolkar Hancock så, att han inte menar att det nödvändigtvis funnits ETT Atlantis, utan istället att varje utraderad tätort vid vatten mer eller mindre varit ett Atlantis. Alla som fått leka viskningsleken i skolan vet hur innehållet förändras när det vandrar från mun till mun. Berättelsen om vad som utspelat sig vid den senaste istiden har varit på väg i 12.800 år. Sjävklart kan man inte ställa jättehöga krav på exakthet i en sådan berättelse. Därtill kommer svårigheten som följer av att människorna kanske inte förstod vad som hände eller varför det hände.


Det hindrar naturligtvis inte att myten om Atlantis kan ha sitt ursprung i någon helt annan händelse.


Hancock synes helt enkelt ha angripit frågeställningarna på ett förnuftigt och jordnära sätt. Att det finns monumentala lämningar på olika håll i världen som påminner om varandra kan bero på olika saker. Men en sak som det kan bero på är att tidigare civilisationer, precis som vår, rest, utforskat världen och idkat handel och att människor därför kunnat påverka varandra - kanske även globalt. Det är en lite äldre variant av våra modevågor som med modern teknik sveper över världen som präriebränder.


Jag ska inte fördjupa mig i detaljer. De finns i Hancocks serie på Netflix. Det är uppenbart att Hancock har närmat sig problemet med ett öppet sinnelag och inte låtit sig begränsas, eller ledas vilse, av gällande paradigmer, som ofta visar sig vara helt felaktiga och tillkomna av helt andra skäl än vetenskapliga fynd och analyser. Tyvärr går det inte att säga samma sak om de så kallade arkeologiska experterna. Hancock skriver dem på näsan om vad de, med alla sina resurser, borde ha förstått och upplyst oss andra om. Det är lätt att förstå att det blir ett trauma hos alla de revirpinkande paradigmförsvararna, som varit mer intresserade av att ångestfyllt hålla sig inom etablissemangets ramar, för att värna sin plats vid köttgrytorna, när Hancock nu talar om vad de borde ha åstadkommit med alla sina resurser. Det är begripligt att etablissemanget reagerar med ilska. Så småningom kommer ilskan nog att få ge plats för skam.


Det är naturligtvis för många ”experter” både genant och en källa till en sorts kollegial avundsjuka att Graham Hancock presenterar dessa teorier och inte de själva. Det är inte ägnat att mildra vare sig skam eller ilska att de själva upplever sig avklädda inpå bara kroppen av en ”amatör-arkeolog”. 


Tiden läker såren heter det. Så småningom kommer "experterna" att återvända till sina institutioner för att där återuppta det viktiga och närsynta Stasi-inspirerade arbetet att katalogisera tio- och hundratusentals förstenade fekalier, som fyller lådor, skåp, rum, källare, muséer och utlokaliserade förråd - allt utan att någon ägnar en tanke åt hur meningsfullt det är och vilka insikter den egna arbetsinsatsen istället borde leda till.


Jag tycker att man kan avskeda nästan allihop på stående fot. De flesta utför inget för mänskligheten nyttigt arbete. I bästa fall gör de heller ingen skada. Men ofta gör de just det.


För 66 miljoner år sedan utrotades dinosaurierna av en komet. Femtusen år före kristus uppstod en fullfjädrad mänsklig civilisation. Det är lite förenklat ungefär vad vetenskapen presterat hittills. Där emellan nästan ingenting - i 66 miljoner år. Det imponerar inte. Minsta barn förstår ju, att med den långa tidsutdräkten, med svårigheten att finna bevarade spår, kan det ha funnits flera mänskliga civilisationer under tidens gång. Det är inte alls säkert att vi skulle ha funnit spår efter sådana, även om det naturligtvis ännu kan ske innan vi utrotat oss själva. Vi är inte den första mänskliga civilisationen. Vi är kanske inte heller den sista. Men vi blir nog den första som har utrotat sig själv.


Falun fredagen den 25 november 2022

Mikael Styrman

.

torsdag 24 november 2022

Varför måste Ryssland ännu ha veto i FN?

 .

Jag kan ju förstå att man efter Andra Världskriget tyckte att Sovjetunionen skulle ha det. Inte bara var Sovjet en av segrarmakterna. Det var ju dessutom Sovjetunionen som under svåra umbäranden besegrade Hitler-Tyskland. Må vara att det skedde med viktigt materiellt bistånd från väst. Men västs krigsinsats var ju inte mycket mer än att man var framme och sparkade på Hitlers mössa, vid en jämförelse med vad Sovjetunionen åstadkom. Därutöver svarade väst för omfattande terrorbombning - sedan - när inte Hitler-Tyskland längre kunde försvara sig.


Men det är nu 77 år sedan Andra Världskriget slutade och nu har Ryssland trätt i Hitler-Tysklands ställe genom sin terror i Ukraina.


Dessutom fanns ju inte Ryssland när FN bildades. Varför ska Ryssland få ärva vetorätten om inte också alla andra före detta Sovjetstater ska ha den?


Säkert finns det de som argumenterar för att det är bättre att Ryssland står inne i tältet och pissar ut ur tältet, än att de står utanför tältet och pissar in i det. Men ingetdera exemplen beskriver ju rådande förhållanden. Ryssland står ju inne i tältet och pissar i tältet.


Jag tycker att det är hög tid att lyfta frågan om att ta ifrån Ryssland dess vetorätt. Skulle det leda till att Ryssland lämnar FN - so be it! Det är ju inte mycket nytta av att ha dem i FN och för att ha en dialog med dem behöver de ju inte vara med i FN.


Även om Ryssland lämnar finns det ju många länder kvar i FN med vilkas hjälp de övriga kan motivera och bevara sina platser vid köttgrytorna.


Falun torsdagen den 24 november 2022

Mikael Styrman

.

onsdag 23 november 2022

Stockholm-Hollywood

 .

Förr i tiden, när teknikutvecklingen tog fart och Sverige var på uppgående började man radiosändningarna med anropet ”Stockholm-Motala”. Nu är ju teknikutvecklingen fortsatt stark, men allvarliga avigsidor av teknikutvecklingen har börjat visa sig. Sverige är inte längre på uppgång utan har nu länge varit på nedgång.


Senare dagars händelser i Stockholm väcker frågan om förfallet börjar vara så långt gånget att vi bör återgå till gamla tiders radioanrop, men i en modernare, mer verklighetsförankrad, variant. Jag tror att ”Stockholm-Hollywood” skulle passa bra.


Ett polisbefäl intervjuades i media om gårdagens tillslag och han framhävde naturligtvis det som gick bra med det famösa helikoptertillslaget. Allt var över på en minut, sa han. Och det gick ju bra, det kan man ge honom, åtminstone i så måtto att helikoptrarna inte krockade, som de amerikanska helikoptrarna gjorde när man skulle befria gisslan i Teheran och när man tog kål på Bin Laden i Abbottabad.


Men det var väl inte bara en dans på rosor? Man skulle dock kunna tro det av medias servila rapportering från händelsen. Jag saknar den kritiska journalistiken. Det verkar ju som om rapporteringen är så undfallande att vi lika gärna skulle kunna ha en rysk arméinformatör som informerade befolkningen via radio och TV.


Det går ju att förstå att inte polisbefälet lyfter fram det som sket sig, men var är den kritiska journalistiken som vår ryggradslösa journalistkår älskar att tro att de svarar för?


Av en del av reportagen framkommer - ganska diskret - att tillslaget avlöpte så, att det rullade in ett tiotal fordon med massor av gubbar, på en liten lugn villagata, tidigt på morgonen. Först flera minuter senare anländer helikoptrarna. Det låter inte så mycket, kan man tycka. Men om det nu var så, att det inte var ett rent Hollywood- eller propaganda-tillslag, utan det verkligen var riktiga spioner i huset, då kan en sådan försening utgöra skillnaden mellan framgång och katastrof. Då vore det bättre att strunta i helikoptrarna och låta gubbarna få jobbet gjort. Om det är riktiga spioner i huset hinner de ju nästan stycka och spola ned en elefant på den tiden. Även spioner har ju modern utrustning.


Men om syftet inte var att ta fast någon riktig spion utan istället att rigga ett Hollywood-tillslag som kan stärka imagen och smeka egot, då gör det kanske inte så mycket. Då kan man ju vara nöjd med att inte helikoptrarna krockade.


Om vi ska fortsätta med sådana här Hollywood-aktioner behöver personalen utbildas och få öva mer. Låt dem genast se ”Wag The Dog” och skicka dem till Hollywood på utbildning.


Falun onsdagen den 23 november 2022

Mikael Styrman

.

tisdag 22 november 2022

Vad tycker Billström?

 .

Vad tycker Billström? Ska vi skicka vapnen till Erdogan och ”demokratin” Turkiet så att de kan utrota lite kurder med dem? Förlåt - terrorister kallas de ju numera på turkietvänlig svenska. Den svenska regeringen har ju redan sett till att Turkiet får köpa vapen - troligen även om de gett sig ut på rövarstråt.


Falun tisdagen den 22 november 2022

Mikael Styrman

.

Allt för att skymma verkligheten

 .

Det var ett ganska stort inslag i TV-nyheterna ikväll om automatiska, eller fjärrstyrda, i alla fall förarlösa bilar. Något sådant var väl på sin plats på 1950- eller 1960-talet, när människans numerär inte räknades till tio miljarder, när klimatet inte hade hög och potentiellt dödlig feber och när mänskligheten inte förstod vilka begränsningar det faktiskt innebär att bara ha ett enda jordklot att förstöra.


Om det är någonting som vi inte behöver på ett jordklot med tio miljarder potentiella förare så är det väl ändå förarlösa bilar? För det första behövs de inte och för det andra kommer de att ställa till med en massa elände när grabbarna har klantat till det. För det är naturligtvis grabbar. Det är det alltid i sådana här sammanhang. Ju barnsligare och ju mer verklighetsfrämmande - desto säkrare att det är grabbar.


Vi lär inte barnen skriva skrivstill längre i skolan. De får inte heller lära sig att plöja med oxe eller memorera psalmer.


Varför pågår då det här bling-blinget? Vad är syftet? Är det att tuta i oss alla att allt är bra? Att det inte finns någon anledning till oro? Att vi ska fortsätta med vår livsstil - hur orealistisk den än är?


- Sluta svamla och lägg ned skiten! Gör någonting vettigt istället för att drömma och leva i det förflutna.


Falun tisdagen den 22 november 2022

Mikael Styrman

.

Påminde om U137

 .

Det här teatraliska tillslaget som polisen gjorde idag, mot ett par i Stockholmstrakten som misstänks för olovlig underrättelseverksamhet, den påminde mig om försvarets aktivitet när man skämdes efter att den sovjetiska ubåten U137 hade kört upp på land inom ett skyddsområde i Blekinge och det svenska försvaret inte hade upptäckt den.


Då behövde uppenbarligen försvaret putsa på sin image eftersom krigsmålade kustjägare fick hålla på och låtsas-storma varandra strax intill, inför medias kameror.


Här har man slagit till - inte med en helikopter - utan två. Det är ändå ganska säkert att de inte skulle tillföra någonting av värde för tillslaget i fråga. Men det kan ju ha stor betydelse för självkänslan och imagen.


Lite motsägelsefullt blir det när man i samma andetag som man säger att de misstänktas aktivitet pågått i tio år också kommer fram till att man har så bråttom att man förutom drivor av personal också måste ha två helikoptrar. Om det nu har pågått i tio år kunde man kanske ha slagit till en vecka tidigare så att det inte hade behövt se ut som om man höll på att spela in en Hollywood-film?


Det var ju naturligtvis ett ”Disney-tillslag”. Men vad är det som har utspelat sig i bakgrunden som vi inte får veta och som föranleder den här föreställningen?


Falun tisdagen den 22 november 2022

Mikael Styrman

.

Klimatet används sedan länge av maffian

 .

…för att plundra de svenska skattebetalarna och spararna. Eller rättare uttryckt: för att plundra den svenska staten på de pengar den plundrat skattebetalarna på.


Här ska göras den ena mer fantastiska industrietableringen än den andra i den svenska ödemarken, på platser där det inte finns några människor som kan arbeta i jätteindustrierna. Värre ändå är att den teknik som man påstår att man ska använda är oprövad. Om man hade haft seriösa avsikter skulle man ha provat ut tekniken först. Nu är de så kallade industrierna av allt att döma bara propagandabluffar med vars hjälp man lurar till sig, respektive förskingrar, miljarder.


Ändå värre är att det inte finns el heller där de bygger sina bluffabriker och inte heller kommer att finnas el. Och kanske är allra värst att de råvaror, naturtillgångar, som behövs för att realisera charlatanernas fantastiska luftslott inte heller finns och av mycket att döma inte heller kommer att finnas.


Värst av allt är väl kanske att allt är onödigt - bortkastat! Miljarderna rullar för att byta ut hyggligt rena bilar helt i onödan. Men alla som varit i Afrika vet, att i Afrika kör man helt orenade bilar, med högsvavlig olja, så att bilarna, även bussar och lastbilar, ibland lämnar så tjock rök bakom sig att man periodvis har svårt att se vägen framför sig på grund av röken från framförvarande bilar. Situationen är snarlik i flera världsdelar.


Det kanske inte finns lika många bilar per invånare i Afrika som i Sverige. Med det finns en och en halv miljard afrikaner, eller mer. Det innebär att den nytta vi potentiellt gör åt våra bilar i Sverige ur klimatsynpunkt betyder mindre än en piss i Mississippi. 


Kanske är det ett uttryck för den äktsvenska megalomanin att våra ledare försöker få oss att tro att det har minsta positiva betydelse för Jordens klimat att vi byter ut våra ganska rena fossildrivna bilar mot enorma mängder onödiga och koldrivna ”elbilar”. Svenskar och nysvenskar är tillsammans ungefär tio miljoner. I världen finns det tio miljarder människor. Vi är med andra ord mindre än en tiondels procent av Jordens folkmängd och vår andel minskar snabbt. Det enda vi kommer att åstadkomma med utbyte av bilparken är att förvärra klimatet på grund av alla utsläpp som blir följden av tillverkningen av dessa onödiga och skadliga bilar.


Hur länge ska den här av grovt kriminella drivna galenskapen få pågå i Sverige?


Falun tisdagen den 22 november 2022

Mikael Styrman

.

Bullshit från SMHI om vinterns längd

 .

Enligt SVT har SMHI gjort en analys och kommit fram till att snösäsongen blivit två veckor kortare under de senaste 50 åren. Jag vet inte på vilken planet SMHI gjort sin analys, men det är då inte på samma planet som vi andra vistas. Det där är inget annat än bullshit. Frågan är, på vems uppdrag och varför SMHI presenterar sådana friserade siffror?


Hur kan man gå ut med sådana falsarier? Tror man att vi alla är bakom flötet eller att vi alla nyss anlänt från södra halvklotet?


Men det kanske inte är så lätt för SMHI att veta om de själva aldrig är utanför tullarna? De har ju nästan inga kontrollstationer kvar. Nätet är så glest att orter, till och med olika älvdalar delar på mätplatser, trots att de har inbördes helt olika klimat.


Men de kunde väl ha ringt någon - ute i verkligheten - och frågat? Men då hade man ju inte kunnat gå ut med sådant trams.


Falun tisdagen den 22 november 2022

Mikael Styrman

.

måndag 21 november 2022

Inte färdigtänkt om bögeriet inom idrotten

 .

Vår civilisation har passerat zenit och är numera stadd i kraftig utförsbacke. Det tror jag att alla, eller åtminstone nästan alla, inser. Däremot är det inte självklart att alla erkänner det. Det är nämligen en helt annan sak. Förmodligen är det fortfarande mer politiskt korrekt att inte erkänna det.


Ett tecken på förfallet är hanteringen av homosexuella inom idrotten. Vi har ännu inte fallit så långt att heterosexuella män och kvinnor som idrottar delar omklädningsrum, duschrum och bastu. Men när homosexuella är inblandade förväntas heterosexuella dela faciliteter med homosexuella och vara potentiella sexualobjekt.


Jag menar inte att vi ska förtrycka homosexuella. Men jag menar att de inte heller är helt lyckat att de susar fram i någon sexuell gräddfil vars konsekvenser är svår att ana idag. Det rådande allomfattande glada bögeriet till trots tror jag inte att man har tänkt färdigt på det här området.


Falun måndagen den 21 november 2022

Mikael Styrman

.

Fotbollen har fått vika för korruption och bögkamp

 .

I ganska rask takt tycks korruptionen ha tagit över idrotten. Det verkar inte finnas annat än mutkolvar och gangsters inom idrottsrörelsen - inte på någon nivå: lokalt, regionalt, nationellt eller globalt. Mutkolvar tycks de vara allihop. Annars skulle ju de nationella organisationerna tvingas kasta ut skurkarna från FIFA och IOK. Om det inte lyckades skulle man lämna dem och bilda nya okorrumperade organisationer. Men det gör man ju inte när man själva är skurkar och bara väntar på sin tur att ta plats vid köttgrytorna.


Numera är till och med gärdesgårdsserierna hemsökta av matchfixning och läggmatcher med syfte att lura pengarna av folk. Då är det inte konstigt att man får köpa sig ett VM eller ett OS. Till och med länder i vilka man aldrig sett en fotboll får bli VM-arrangörer. Det har gjort att idrotten förändrats. Förr tittade man på hur elegant de bästa spelarna kunde finta bort någon och/eller göra mål. Nu tittar man istället på hur de korrumperade spelarna släpper in mål och gör läggmatcher så elegant att det nästan inte genomskådas.


En liten överraskning - lite grus i det korrupta idrottsmaskineriet - blev det när Qatarierna förbjöd öldrickande på arenorna och Budweiser - en öltillverkare - är stor sponsor till evenemanget.


En annan fråga som är på tapeten i det nu aktuella fotbolls-VM:et är bögkampen. Den som numera utspelar sig överallt - hela tiden. Nu även i Qatar - ett land där homofili är förbjudet. Ja, det blir ju lite humoristiskt, även om jag kan tänka mig en Qatarisk homofil kanske ser lite annorlunda på saken. Nu krigas det om huruvida spelarna vill eller inte vill, törs eller inte törs, ha en armbindel som visar att de stödjer bögkampen. 


Själv frågar jag mig: Måste bögkampen finnas överallt - hela tiden? Finns det ingen sektor som kan vara fredad från den? Måste vi alla bli bögar eller vad handlar det om?


Falun måndagen den 21 november 2022

Mikael Styrman

.

söndag 20 november 2022

Sveriges regering i dåligt sällskap

 .

Ryssland är kraftigt försvagat nu, av Ukraina-invasionen som tycks ha inneburit att man gapat över mer än man lyckas svälja. Den därmed försvagade maktbalansen i Mindre Asien visar sig nu. Som ett brev på posten följde Erdogans false flag-operation i Istanbul härom dagen. Nu har vi fått veta varför.


Erdogan har nu satt in Turkiets militär i Syrien och Irak, nu när Putler har svårare att försvara Assad, Syrien och inte minst den ryska militärbasen i Syrien. Det är nog svårt att tänka sig - hur självsvåldig Erdogan än är - att han inte har fått lov av storebror att expandera sitt rike.


Det här har naturligtvis inte mycket med kurder att göra. Det är bara en förevändning. Den riktiga orsaken heter snarare mer olja än kurder.


Hur kommer den svenska regeringen då att reagera på detta?


Ska vi gissa att det blir ännu mer slickande där bak?


Falun söndagen den 20 november 2022

Mikael Styrman

.

torsdag 17 november 2022

Låtsasklimatkonferensen i Sharm el-Sheikh

 .

Så samlas de igen, gratisätarna, och förlustar sig. Allt medan de låtsas ta itu med ett skenande klimat. Men det är naturligtvis en resa utan mål. En resa där själva resan är målet. Några andra mål har man inte och man kommer inte heller att uppnå några andra mål. Men det kan ju vara trevligt ändå, för dem som med på resan vill säga. Däremot kommer inte alla andra att få någon nytta av de här konferenserna.


Att det är så är ju självklart. Det här är ju inga problem som kan lösas med någon ekonomisk kompensation, med ett skadestånd. Det är ju inte ens möjligt - inte ens om man skulle vilja det. Problemen som skapas av klimatförändringarna är så monumentala att inte ens om alla i I-länderna ville skulle de kunna möta förväntningarna. Dessutom är det en pseudofråga. Det man egentligen behöver lösa är vad man ska göra åt klimatet - om något över huvudet taget går att göra. Om det inte går att göra behöver man inte heller lösa något låtsasproblem om kompensation eller skadestånd. Men det är väl som nyss nämnts inte heller meningen. Det är bara en förevändning för att resa jorden runt på skattebetalarnas bekostnad och ha trevligt. Det är det enda målet som - inofficiellt - är uppsatt och det är också det enda målet som kommer att uppnås.


Problemet är väldigt enkelt i all sin komplexitet. Där det finns människor förbrukas det energi. Ju fler människor desto mer energi och desto mer utsläpp. Det finns också andra ganska demografiska samband. Ju fattigare människor och ju svårare att försörja sig, desto fler barn. Det är i grunden en sorts livsvisdom. När man lever under fattiga och enkla förhållanden råder hög barnadödlighet. Därför behöver man många barn för att några ska överleva och för några ska kunna hjälpa sina åldrande föräldrar. Förr var inte det så stort problem. Systemet var - på gott och ont - självreglerande. Det rådde någon sorts balans - även i U-länder. Men när läkarvetenskapen utvecklades i I-länderna rubbades denna balans och allt fler barn överlevde i barnrikehusen i fattiga länder. Men man fortsatte att producera barn som förr. Krasst uttryckt är det enda bestående som människan uträttat med sina vällovliga och behjärtansvärda U-hjälpsprojekt - vid sidan av att ett stort antal icke behövande kunnat berika sig på de behövandes bekostnad - att man satte en väldig fart på befolkningstillväxten.


Nu är vi - efter att människan lekt Gud ett eller ett halvt sekel - där vi är. Av stora problem med mycket mänskligt lidande har man i uppblåst självtillräcklighet skapat monumentala problem som hotar inte bara hela mänsklighetens överlevnad utan även hela skapelsens överlevnad i den form vi känner den.


Vi är kanske åtta miljarder människor idag, på en planet som kunde föda kanske fyra miljarder uthålligt - innan vi började förbättra den. Nu när vi har förbättrat den ett tag skulle den nog inte klara att uthålligt föda tre miljarder längre och den siffran är dessutom i mycket snabbt sjunkande. Sedan vet vi ju inte med säkerhet hur stor trögheten är i de processer som vi startat. Frågorna är många, svaren ofta givna - utan att man vågar uttala dem offentligt. Kommer människan någonsin att kunna göra någonting åt de utsläpp som är en följd av mänsklig verksamhet? Kommer människan någonsin att kunna begränsa sin numerär till ett antal som Jorden kan föda? Förmodligen inte. Det har aldrig skett frivilligt - inte ens under hot. Kineserna gjorde ett försök med sin ett-barns-politik. Men det kollapsade ju naturligtvis och fick överges. När man bara fick ha ett barn dödades flickebarn i smyg i så stort antal att samhällets överlevnad krävde att ett-barms-politiken övergavs. Den enda begränsning av människans numerär som historien känner - och som har lyckats - är sådana där naturen och magra förutsättningar för överlevnad har genomfört begränsningen. Så lär det säkert gå den här gången också.


Sedan vet vi inte vad som följer av trögheten i de krafter som vi släppt lös. Kommer klimatförändringarna att bli så stora att lejonparten av mänskligheten dukar under? Kommer hela mänskligheten att duka under? Ingen vet vad de andra processer som vi triggat och som bidrar till klimatförändringarna kommer att ställa till med. Räcker det med att färre människor gör mindre skada eller är det här ett skenande tåg som inte går att stoppa? Hur mycket och hur länge kommer dessa processer att verka och vad kommer därefter att finnas i form av överlevnadsmöjligheter för mänskligheten?


Det är klart att det är svårt att förhålla sig till sådana frågor. Man kan förstå att ryssarna hanterar problemet genom att spränga upp hela sitt sprängämnesförråd i Ukraina och på sitt sätt göra vad de kan för att förvärra problemet. På liknande sätt kan man förstå att de i ekonomiska termer mer framgångsrika tomtarna börjat åka ut i rymden på semester. En del av dem intalar sig själva, och vill få oss andra att tro, att framtiden ligger i att en handfull människor som kan ha något decennium kvar att leva ska kunna åka någon annanstans och leva där, när närmaste möjliga ställe ligger minst 25-50 års resa bort, förmodligen mycket mycket längre. Och om det lyckas - hur ska de kunna leva där? Kommer de ens att ha spadar med sig, så att de kan sätta potatis? Vet någon hur man gör? Vem ska orka gräva och vem ska föra släktet vidare när alla är döda eller döfärdiga när man kommer fram? Det här är ju förstås människans sätt att hantera ett olösligt problem. Andra livsformer gör på annat sätt. Fjällämmeln springer ned till havet och dränker sig när de blir för många. Geten blir paralyserad när det börjar bli för farligt och strutsen gömmer huvudet i sanden. Vi har genom åren överlägset gjort oss lustiga över sådana företeelser. Men jämfört med hur människan hanterar sådana här hot framstår det som djuren gör som ganska jordnära och förnuftigt. Jag menar, varför skulle det vara bättre att sätta tusentals människor att flyga jorden runt för att prata skit, äta och kopulera, på skattebetalarnas bekostnad, när problemet redan är att utsläppen är för stora, vi är för många och många av oss håller på att äta ihjäl sig, medan resten svälter ihjäl?


Falun torsdagen den 17 november 2022

Mikael Styrman

.

Högkostnadsskyddet för elen rena piratverksamheten

 .

De välmående södra och mellersta delarna av landet, där människorna har höga löner och allting ordnat för sig, får nu ett bidrag från skattebetalarna till sina energikostnader. Men bidraget är djupt orättvist utformat. De redan gynnade delarna av landet får nu ett bidrag som gör att de får nästan samma inköpspris för elen som norra delarna av landet. Men i södra delarna av landet har man ju ingen förbrukning att tala om. Där är ju praktiskt taget sommar året runt varför förbrukningen är låg, ofta inte mer än tredjedel av vad som gäller i norr. De har ju inte heller några transportkostnader, inga avstånd. Vill de åka någonstans har de en uppsjö av transportmedel att välja på. All service finns att tillgå och den finns strax bakom knuten. I Norrland måste man ofta ha två bilar i familjen. I söder behöver man inte ha någon alls. Nu ska de fattiga norrlänningarna även stå för de sydsvenska parasiternas elräkning också.


Det är en gammal sanning att först tog de älvarna, sedan tog de elen och nu tar de pengarna också.


Falun torsdagen den 17 november 2022

Mikael Styrman

.

onsdag 16 november 2022

Maffian skärper greppet om Sverige

 .

Regering och Riksdag har just ändrat Grundlagen. Det sker med två riksdagsbeslut med riksdagsval emellan. Första beslutet har tagits före valet och andra beslutet togs idag.


Vad handlade det om?


Starkt förenklat uttryckt ändrades lagen på ett sådant sätt att - oavsett vilka intentionerna troddes vara - kommer avslöjanden av grov internationell brottslighet att vara förenad med stor osäkerhet för avslöjaren. Det kanske går bra - men det kanske leder till mångårigt fängelse. Det går inte att med rimlig säkerhet veta i förväg.


Vem har nytta av att Grundlagen ändras på ett sådant sätt?


Naturligtvis den grova nationella och internationella brottsligheten.


Varför klubbas då en sådan ändring igenom? Varför invänder nästan ingen? Varför avvisar inte Riksdagen ett sådant förslag? Det undrar jag verkligen. Men om man ska gissa - för det är väl det som är möjligt för en vanlig dödlig - finns det inte ett skäl utan flera. Olika knapptryckare har olika bevekelsegrunder. I flertalet fall gäller förmodligen att de inte alls begripit vad de gjort eller vems ärenden de sprungit. I andra fall vet man säkert mycket väl vad det handlar om men har på grund av för mycket lort i det egna bagaget inte ansett sig kunna kosta på sig lyxen att vara hederlig. Mycket konstigt kan drivas igenom med lämpliga hållhakar på makthavare. Morötter kan också ge för samhället skadliga incitament.


Det hela är djupt nedslående.


Men ännu mer nedslående är naturligtvis den svenska journalistikens tama - för att inte säga korrumperade - prestation i fallet. De som rimligen måste ha haft insikt i vad som pågår, som kunde ha informerat oss andra, som det ålåg att informera oss andra, de låg lugnt och stilla i den fria svenska journalistikens krypta och väntade på att ärendet skulle rinna igenom, istället för att göra något åt saken. När det var en dag kvar satte man upp ett tamt och lågmält ”motstånd” i nyhetsmedia. När det var för sent att göra något åt saken.


Varför gjorde man så?


Hade det inte varit hederligare att tiga även det sista dygnet?


Naturligtvis hade det varit hederligare. Men så fungerar inte den svenska journalistiken. Den värnar om sina förmåner och sin präktiga men falska fasad och äventyrar inte dem för det fria ordets skull. För att ändå kunna låtsas att man är journalister och inte mutkolvar sätter man upp en liten tandlös och fredlig protest när man vet att det inte längre hotar maffians aktiviteter. Det måste man ju göra. Annars kan man inte gå omkring och malla sig och låtsas vara det fria ordets försvarare. Man måste ju i efterhand kunna låtsas att man gjorde vad man kunde … när det var ofarligt och när det var några timmar kvar av en mångårig process.


Usch, så ynkligt.


Falun onsdagen den 16 november 2022

Mikael Styrman

.

måndag 14 november 2022

Ericsson-undersökning läggs ned

 .

Media rapporterar om att en mutbrottsutredning mot Ericsson läggs ned. Vem blir förvånad? När har någonsin det svenska rättsväsendet gjort någonting mot maffians mutbrott? Möjligen kan någon ha fått något symboliskt straff någon gång, men även det måste vara ovanligt. Att det svenska rättsväsendet skulle ingripa mot den svenska maffian skulle ju bli som att hugga av sig ena handen.


Nu skärper dessutom maffian lagstiftningen. Ja, inte lagstiftningen mot mutor utan man skapar en lagstiftning som påstås göra det mycket svårt och farligt för journalistiken - i den mån det finns någon - att granska maffians affärer, även utomlands. Eller är det framför allt utomlands?


Vem blir förvånad?


Falun måndagen den 14 november 2022

Mikael Styrman

.