fredag 26 februari 2010

Det handlar inte om några OBS-platser.

.

Den debatt som rasat i något år, om några OBS-platser i Haparanda med flera ställen, är inte någon huvudsak. Det är en bisak. Med denna bisak har Mobbar-Kenta och hans gäng sysselsatt Sven-Erich Bucht och Company. Det kan gärna fortsätta. Men vi har inte för avsikt att delta i den pseudo-diskussionen.

Problemen med sjukvården i Norrbotten handlar nämligen inte om några enstaka OBS-platser. Problemen finns över hela vården. Eftersom det handlar just om sjukvård passar det kanske bra att jämföra med kroppens fysiologi:


Stoppa blodflödet.


Att kroppen (landstinget) inte orkar hålla igång OBS-platserna i periferin beror på att hela kroppen är på väg att dö eftersom hjärtat inte orkar hålla igång blodomloppet. Det beror på att kroppen håller på att förblöda. Det sprutar iväg blod genom stora sår och det blir inget blod kvar till fingerspetsarna.

Blodflödet måste stoppas annars överlever inte landstinget och Norrbottningarna blir utan sjukvård med allt vad det innebär. Dagens problem kommer då att visa sig vara en västanfläkt mot vad som komma skall.


His Masters Voice.

Norrbottens-Kuriren har kvar sitt stolta och uppfordrande namn. När makten utmanas blir tidningens journalistik ynklig. Istället för att granska makten, som en tidning i västerlandet förväntas göra, försvaras makten. Synd att ”His Masters Voice” logotypen med den lilla hunden som lyssnar på husses röst i trattgrammofonen, är upptagen. Den kunde annars passat ganska bra på Norrbottens-Kuriren i Mats Ehnboms och Armi Rousus tappning.


Snabba ryck i politiken.

På tisdag gav vi offentlighet åt att vi ska starta ett parti. På torsdag publicerar redan Kuriren ”kloka” ord från en ”statsvetare”, Simon Matti. De måste med andra ord vara uttalade redan på onsdag – dagen efter att vi tillkännagett våra intentioner.

I dagens Kuriren, som ju är skriven igår, torsdag, två dagar efter vårt tillkännagivande, citerar Kuriren Simon Matti igen:

”- Det var nog många som stödde dem ursprungligt och menade att Mansten blev utsparkad och att Styrman är illa behandlad. Men det har svängt över till att många är frågande och uppfattar att de driver rättshaveristers argumentering och det straffar dem som parti.”


Vad kan man säga annat än att det går fort i Norrbottenspolitiken. Så där fort går det nog ingen annanstans. Redan andra dagen efter vårt tillkännagivande, innan partiet ännu är färdigt bildat och innan vi hunnit anta partiprogrammet, har vi alltså hunnit ha många som stödde oss ursprungligt och som har hunnit bli frågande och straffar oss som parti – inte illa. Vad ska man säga om sådan professionalism? Det är väl bara att böja sitt huvud i vördnad?

Det får mig att tänka på prästinnan Pythia, ett orakel i Apollons tempel i Delfi. Hon andades in giftiga vulkaniska ångor och uppnådde därmed ett lätt deliriskt tillstånd som gjorde det möjligt för henne att svara på frågor ställda till gudarna. Bland annat Alexander den store lär ha frågat Oraklet i Delfi om sin framtid. Fast Oraklet i Delfi hade nog väntat så att vi åtminstone hade hunnit bilda partiet innan oraklet hade påstått att vi förlorat våra anhängare.

Bästa Simon Matti, Du borde också rösta på oss, för om vi kommer till makten i landstinget så kommer Du att få tycka vad Du vill och inte längre behöva skälla på kommando.

.

måndag 22 februari 2010

Budkavle går

.

Det finns saker som är viktiga att ändra på. Somligt är viktigare än annat. Återupprättande av ett fungerande rättsväsende och avveckling av rådande rättsröta och korruption samt rehabilitering av en sjukvård i djupt förfall, är bland de viktigaste uppgifterna att ta itu med. Det är också de områden inom vilka de senaste regeringarna har levererat sina svagaste prestationer. Rättsfrågorna måste hanteras på riksnivå. Sjukvårdsfrågor hanteras i huvudsak på länsnivå.

Vi vill göra något för att hjälpa till att komma till rätta med dessa missförhållanden, som vi båda på olika sätt drabbats av och fått djupa insikter i.

Ingen av oss tror på allvar, att några förbättringar av betydelse kommer att kunna ske inom ramen för de etablerade politiska partierna, som ju faktiskt är de som ställt till med eländet såväl inom rättsväsendet som inom sjukvården. Därför är det nödvändigt att bilda ett nytt parti, med människor som inte är bundna av mygel och korruption på det sätt som ofta är fallet inom de existerande partierna. Det är förmodligen för sent för att hinna göra något åt rättsfrågorna inför det här valet. 1.500 namnunderskrifter krävs för att registrera partibeteckningen inför årets riksdagsval. Skulle vi, den korta återstående tiden till trots, lyckas få in tillräckligt många underskrifter avser vi registrera partibeteckningen och ta oss an rättsrötefrågorna.

Mer rimligt är att vi kan hinna få in de 100 namnunderskrifter som krävs för att registrera partibeteckningen inför valet till Norrbottens läns landsting. Skulle det lyckas, ska vi göra vad vi kan, för att komma till rätta med förfallet inom sjukvården. Men tiden är knapp.Rädda vården - Avsiktsförklaring


Partiet Rädda vården ska verka för att


 • Återföra landstingets fokus på att tillhandahålla vård, med patienternas bästa för ögonen.
 • Avveckla vårdköerna. Vård ska tillhandahållas när patienten är i behov av den. På rätt sätt – inte när det behagar byråkratin att förmedla den.
 • Minska all överflödig administration, med halverade kostnader i ett första steg, och styra över resurserna från administration till vård.
 • Sälja landstingshuset i Luleå.
 • Bereda länsinvånarna så mycket vård som möjligt, så nära hemmet som möjligt, och upphöra med ambulansrallyt på länets vägar.
 • Verka för att sätta stopp för stafettläkarsystemet och återinföra provinsialläkarsystemet. Länsinvånarna ska kunna lära känna sin läkare, och hon/han sina patienter. Man ska inte behöva mötas av en ny läkare varje gång.
 • Behålla minst fyra sjukhus i länet: Kiruna, Gällivare, Luleå och Piteå samt verka för att även Kalix sjukhus ska kunna behållas. Till exempel genom samarbete med Kemi sjukhus och ömsesidig profilering.
 • Utveckla jourvården mellan de svenska och finska kommunerna på ömse sidor av Torne- och Muonio älvar.
 • Göra länets Sjukhus och Vårdcentraler till självständiga enheter med ett stort mått av lokalt inflytande genom att kommunerna och riktiga lokala företagare/entreprenörer tar plats i enheternas styrelser.
 • Resurser som idag åtgår till att muta politiska motståndare och media istället ska användas till att bereda och leverera vård.
 • Landstingets resurser inte ska användas till annat än vård, åtminstone inte så länge som uppgiften som vårdförmedlare inte sköts på ett tillfredsställande sätt. All verksamhet utanför sjukvården överlåts därför till andra huvudmän eller läggs ned.
 • Avlasta och optimera specialistsjukhusen genom att förmedla enklare vård på hemorten och specialistvård på specialistsjukhusen.
 • Samtliga sjukhus återställs till kompletta akutsjukhus utom förlossning/kvinnosjukvård.

Inom sjukvård, liksom inom brandväsende, är ofta de första minuterna avgörande för hur det ska gå. Om inte den pågående avlövningen av den lokala sjukvården, till fördel för koncentration av resurserna till Luleå, kan brytas och den lokala vården istället rustas upp, är det inte fler ambulanser Norrbotten behöver utan fler likbilar.

Mord är mord, även om det utförs långsamt och genom undanhållande av vård.

Låt oss tillsammans vända den rådande utvecklingen och göra Norrbotten till ett län som är tryggt att bo i, oavsett ålder eller hälsotillstånd. Ladda hem den bifogade pdf-filen, fyll i den noggrant och förmedla den till någon av nedanstående adresser så att den når fram senast nu på söndag den 28 februari 2010. Tiden är knapp, ordinarie postgång troligen för långsam.

- Klicka här för att ladda ned pdf-filen.

Anders Mansten
Stigmansgatan 10
952 31 KALIX
Tel 070-60 79 390

Mikael Styrman
Matarengivägen 15
957 31 ÖVERTORNEÅ
Tel 0927-10003

.

onsdag 17 februari 2010

Min kommentar till Jan Wallströms senaste politiska åtal mot mig.

.

Om avsikten är, att vi ska kunna deklarera i tid, så är den använda metoden, med systematiska upprepade husrannsakningar, med omfattande och långvariga beslag av räkenskaper, dito beslag av tillgångar, med excesser i processer i alla upptänkliga myndigheter och domstolar, i kombination med inlåsning av mig i politiskt fängelse ingen bra metod.

Om rättsväsendet är så degenererat och korrumperat, att det upprepade gånger låser in en företagare i fängelse, som är utsatt för en massiv myndighetsattack, och dessutom yrkar att företagaren ska beläggas med näringsförbud, för i sammanhanget, och mot bakgrund av myndigheternas agerande, bagatellartade försummelser – vad har då samhället kvar att ta till mot RIKTIGA brottslingar?


Övertorneå den 17 februari 2010

Mikael Styrman

.