söndag 27 december 2009

Humle & Dumle på nya äventyr.

.

Många undrar


hur det kommer sig att Konkurrensverket (nedan KKV) utformar ett interimistiskt vitesföreläggande om 200.000 kr per vecka, för att tvinga Ekfors att tända den numera, för bortslösade skattepengar, i onödan dubblerade vägbelysningen - särskilt som Ekfors belysning redan lyser. Kanske kan jag här sprida lite ljus över den saken.


Det mesta talar nämligen för att det är Dilletanternas Elitgarde som har slagit till igen, denna gång utan kamouflageuniformer och reservkraftsaggregat. Med sedvanlig precision har man ändå, ännu en gång, oavsiktligt lyckats sätta fingret på vilken erbarmligt låg kvalitet det är i den offantliga sektor som NationalSocialdemokratin lämnade efter sig när deras vanstyre ledde till sammanbrott år 2006. Fortfarande är den dysfunktionella byråkratin till stora delar omfångsmässigt intakt, vilket vi kan se i bland annat sjukförsäkringsturbulensen. Mer om detta i en separat blogg. Nu ska det handla om vägbelysningsintriger.Humle & Dumle besöker Konkurrensverket.


Den norrbottning som råkade lyssna på Radio Norrbotten torsdagen den 26 november 2009, på förmiddagen, kunde höra att det aldrig blygsamma kommunalrådet i Haparanda skulle ut och, som han själv sade, uträtta stora saker för Norrbotten. Han sade inte det, men han menade nog, att han istället skulle uträtta stora saker åt sig själv. Med sig på resan hade han sin ständige vapendragare, Göran Perssons kompis och springpojke, landshövding Per-Ola Eriksson. Vart skulle då dessa dilletanter och vilka stordåd skulle de uträtta?


Övervägande indicier talar för att de besökte Charlotte Zackari, numera avdelningschef på KKV:s juridiska avdelning. Ni minns Charlotte Zackari? Hon som var chefsjurist på Energimarknadsinspektionen tidigare och hade Nationalsocialdemokraternas uppdrag att stjäla Ekfors och åkte runt i Tornedalen, som en amerikansk presidentkandidat, i sina strävanden att piska fram en hatstämning mot Ekfors. Hon har fortfarande inte fått avsked på grått papper från statlig tjänst, trots att hon verkligen försökt kvalificera sig härför, och hon tycks ha svårt att acceptera sina tillkortakommanden trots hennes rikliga oegentligheter, i den nyss nämnda bataljen.Förmodligen gick det till så här:


Torsdagen den 26 november 2009 besöker Sven-Erich Bucht och Per-Ola Eriksson Stockholm och KKV, där de sammanträffar med Charlotte Zackari och KKV:s nya Generaldirektör Dan Sjöblom. Han är ny på jobbet.


Sent på fredagen den 27 november 2009 distribuerar KKV sitt vitesföreläggande per mejl och följer upp per post nästföljande vecka.


För säkerhets skull har vitesföreläggandet antedaterats till onsdagen den 25 november för att det inte ska synas att det finns ett samband mellan musketörerna Bucht och Erikssons besök i Stockholm och vitesföreläggandets tillkomst.


Av, förmodligen, samma skäl nämns inte Charlotte Zackaris namn i beslutet.Köckenmödding


Den som har följt turerna kring tvångsförvaltningen m.m. av Ekfors, minns kanske de nära relationerna mellan å ena sidan Charlotte Zackari och Energimyndigheten, senare Energimarknadsinspektionen och å andra sidan Buchten och Haparanda Kommun. Även hur de bland annat anlitade samma advokat, avhöll ett antal möten gemensamt, men utan Ekfors närvaro trots att beslut om Ekfors nät fattades osv. Allt detta trots att kutymen, åtminstone i en fungerande rättsstat, bjuder, att man ska hålla boskillnad mellan en statlig specialmyndighet och en part i en tvist vilken myndigheten förväntas försöka lösa. Att använda samma advokat när man kan ha motstående intressen är en dödssynd. Så ser ju dessvärre köckenmöddingen ut, som nationalsocialdemokraterna lämnat efter sig. Olika grenar på det socialistiska, eller om man så vill nazistiska, trädet växer in i varandra, på ett sätt som inte står i överensstämmelse med våra grundlagars intentioner.KKV befrämjar kommunal illojal konkurrens.


Det framgår inte hur KKV har kommit fram till att det skulle finnas några sådana synnerliga skäl som skulle kunna föranleda ett vite på 200.000 kr per vecka mot Ekfors? Vi har en situation där vi idag har en privat vägbelysningsoperatör och kommunen använder skattemedel för att försöka konkurrera ut det privata alternativet. Dessutom skaffar sig kommunen en otillbörlig konkurrensfördel genom att underlåta att betala den tidigare vägbelysningsentreprenören och istället använder de orättfärdigt undanhållna medlen till att uppföra en ny, konkurrerande, vägbelysningsanläggning. Och den svenska konkurrensmyndigheten utfärdar ett extremt kraftfullt vite mot det privata alternativet som blir utsatt för osund konkurrens!


Konsekvensen av detta torde vara att KKV sannolikt jobbar mot helt andra mål än konkurrensmyndigheterna i resten av Europa.Ny GD förd bakom ljuset?


Egentligen är det inte min sak att försvara KKV:s åtgärder. Det är Generaldirektören Dan Sjöbloms sak, ytterst kanske berörd ministers sak. Men jag kan inte låta bli att spekulera i, om det kan vara så att Charlotte Zackari och Humle & Dumle underlåtit att informera om att Ekfors redan 24-25 augusti tänt belysningen och därefter själva tillhandahåller belysningen. Talade de om att den aktuella dubblerade vägbelysningen bara omfattar ca en sjättedel av all belysning inom Ekors område i Haparanda kommun? Talade de om att berörda elabonnenter/kommuninvånare samt övriga fem sjättedelar redan har belysning som tillhandahålls av Ekfors, som lyser, och som kommunen inte betalar för? Ljög Charlotte och gänget uppsåtligen för GD? Lät de honom vara i fel tro och underlät att ställa till rätta eller var han rent av i så hög grad med på noterna att man inte behövde ljuga för honom?


Angelägna frågor som behöver få svar för att KKV:s trovärdighet ska kunna återupprättas.Misslyckat försök till normalisering.


Bakgrunden till att Ekfors tillhandahåller vägbelysning är, som den minnesgoda läsaren kan erinra sig, att när nationalsocialdemokratin och deras vapendragare, i en massiv myndighetsattack, försökte konfiskera Ekforsbolagen slutade kommunerna, på torpeden Buchts uppdrag, att betala för vägbelysningstjänsterna. Efter många års bristfällig betalning tvingades bolaget upphöra med leveranserna, för att få kommunerna intresserade av att få igång vägbelysningstjänsterna. Det har senare Övertorneå kommun gjort efter att nationalsocialdemokraterna förlorat makten i Övertorneå.


Tanken var naturligtvis, att kommunerna ganska snart skulle känna av ett tryck från medborgarna som fick dem att återuppta betalningarna. I det avseendet hade vi underskattat kraften i det socialistiska arvet.Historiens arv.


Studerar man vad som hänt i omvärlden kan man finna, att den socialistiska ledningen i Östtyskland lät bygga en mur genom landet, och runt Väst-Berlin, varefter man lät skjuta medborgare till döds, som försökte fly från öst till väst. Det pågick från augusti 1961 till den Östtyska nationens sammanbrott i november 1989, dvs under mer än 28 års tid. Det hade förmodligen pågått än om inte hela nationen hade brutit samman av det socialdemokratiska vanstyret. Det hjälpte inte hur mycket Ingvar Karlsson än åkte dit och pussades.


I Östtyskland tvingades medborgare som ville köpa bil vänta i femton år (!) på att få köpa en Trabant – det enda alternativ som fanns. Det var ett efterblivet tvåtaktsmissfoster, som var föråldrat redan vid introduktionen i början av 1960-talet, och som sedan inte utvecklades alls under tiden fram till Östtysklands sammanbrott 1989, nästan 30 år senare.


I Sovjetunionen omhändertog den socialdemokratiska ledningen maten i Ukraina, i samband med tvångskollektiviseringen av jordbruken, och lät befolkningen vara så länge utan mat att ca 10 miljoner människor dog av svält.


Den bedömning jag gjort, är att det därför är upp till Ekfors om Ekfors kunder ska få någon vägbelysning. Om det hänger på den socialistiska kommunledningen, och de mutkolvar i andra partier som svansar efter sossarnas minsta vink, får kommuninvånarna vara beredda på att sitta länge i mörker. Mutkolvarna ser till sina egna intressen, allt annat får underordna sig. Historien lär oss, att det nog inte finns någon bortre gräns för hur länge en socialistisk ledning kan hålla befolkningen utan belysning om de bestämt sig för att det gynnar partiets intressen.Arbetarekommunens ordförande vandaliserade.


Det är därför som Ekforsbolagen tänt belysningen 24-25 augusti i år. Tyvärr drog det ut lite på tiden innan vissa mindre delsträckor fick ljus. Det berodde på att Vägverket spelat under täcket med Buchten upprepade gånger. Under förbrukande av avsevärda medel, byggde de en gång- och cykelväg i Mattila, för att med statliga medel dölja det s-märkta kommunalrådets debacle med vägbelysningen. Gång- och cykelvägen var nämligen förevändningen för att lyckas belasta statskassan med vägbelysningen och ha någon möjlighet att få den inkopplad.


Utan vårt hörande rev de självsvåldigt bort vår belysning. Vägverket nyttjade en byggfirma som, i gammal känd myglarstil, höll sig med en ordförande i en arbetarekommun som arbetsledare. Det ansågs normalt under socialisttiden och underlättade för byggföretaget att hålla sig med jobb utan att besväras av konkurrenter. Ännu har det förfaringssättet inte städats bort överallt men det vore intressant att veta hur vanligt det är. Det hade varit mer angeläget för KKV att granska det förhållandet istället. Under nämnde politikers sakkunniga ledning gjordes omfattande skador på vårt belysningsnät i Mattila – även det nät som skulle finnas kvar. Delar av det hade kunnat åtgärdas tidigare, men eftersom jag satt i politiskt fängelse under hösten hade jag inte möjlighet att följa upp det. Det krävs nog en sossepamp eller en socialdemokratisk flaskkastare (politruk som det kallas i andra kommuner) för att tro att saker fungerar bättre om man sätter elverkschefen i politiskt fängelse.


Övertorneå den 26 december 2009

Mikael Styrman


.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket av det du skriver är vederhäftigt och kunde leda till förändringar, men så länge du använder ord som "nationalsocialdemokrater", "sossekäringar" m.m så är det ingen som tar dig på allvar.
Tänk efter före!

Mikael Styrman sa...

Intressant synpunkt – se mitt svar i egen blogg med namnet ”Censurera eller inte?”